III Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Curs 2019-2020

vinyeta Convoca
La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

vinyeta Dotació dels premis

 1. La dotació econòmica total dels premis és de 900 €. Es doten dos primers premis de 300 € cadascun i dos segons premis de 150 € cadascun. Sobre aquestes quantitats s’aplicaran les retencions corresponents. A més, es lliurarà un diploma a cadascun dels autors premiats.
 2. Els premis podran quedar deserts i el jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, mencions honorífiques sense dotació econòmica a altres resums presentats.

vinyeta Requisits dels participants i documentació

 1. Podran presentar-se a aquests premis els estudiants dels graus de la Facultat de Matemà-tiques i Informàtica que realitzin el treball final de grau durant el curs 2019-2020.
 2. Els treballs finals de grau s’hauran d’haver presentat durant el curs 2019-2020 i hauran d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts per poder optar al premi.

Els autors dels treballs hauran de dipositar, en la tasca habilitada amb aquesta finalitat en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre i grau que corresponguin, un resum en pdf del contingut del seu treball, redactat en català i d’un màxim de 6 pàgines, apte per a alguna de les formes següents de difusió: article científic, ponència, article de divulgació en l’àmbit universitari o preuniversitari, blog, etc.

Els resums inclouran un títol (normalment el mateix que el del treball), nom i cognoms de l’autor o l’autora, i un correu electrònic de contacte. La grandària de la font serà d’11 o 12 punts i els marges seran d’un mínim de 2 cm. Els resums podran incloure il·lustracions i taules.

vinyeta Presentació i terminis

 1. Els resums que optin al premi s’han de dipositar en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre i grau que corresponguin, abans del 31 de juliol de 2020 prorrogat fins al 15 d'octubre.
 2. La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

vinyeta Jurat
El jurat serà nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat i estarà format per les persones següents:

vinyeta Avaluació
En la valoració dels resums, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

 1. l’adequació del resum a la forma de difusió escollida;
 2. l’èxit comunicatiu dels resultats del treball;
 3. la qualitat i la correcció lingüística;
 4. l’adequació i la precisió en l’ús de terminologia de l’especialitat.

vinyeta Resolució

 1. El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic abans de l’acte de lliurament dels diplomes de cada curs acadèmic, durant el qual es repartiran els premis.
 2. El degà de la Facultat resoldrà la concessió dels premis, a la vista de l’informe i la proposta del jurat.

vinyeta Difusió
La difusió dels premis, de les seves bases i del veredicte del jurat es farà a través del web de la Facultat i el web dels Serveis Lingüístics.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Secretaria d’Estudiants i Docència
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdmatematiques@ub.edu