V Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals dels graus de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Curs 2021-2022

vinyeta Convoca
La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

vinyeta Dotació dels premis

 1. La dotació econòmica total dels premis és de 950 €. Els imports que rebran les persones guanyadores, un cop aplicades les retencions, seran els següents: un primer premi de 300 €; un segon premi de 250 €; un tercer premi de 200 € i un quart premi de 150 €. A més, es lliurarà un diploma a cadascuna de les persones premiades.
 2. Els premis podran quedar deserts i el jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, mencions honorífiques sense dotació econòmica a altres treballs presentats.

vinyeta Requisits dels participants i presentació dels vídeos

 1. Podran presentar-se a aquests premis els estudiants dels graus o dels graus dobles de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica que realitzin un treball final de grau durant el curs 2021-2022.
 2. Els treballs finals de grau s’hauran d’haver presentat durant el curs 2021-2022 i hauran d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts per poder optar al premi.
 3. Els autors i les autores hauran de presentar un vídeo d’una durada màxima de quatre minuts explicant amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible els continguts del seu treball final de grau, amb l’objectiu de divulgar-ne els resultats a un públic no especialitzat. El vídeo haurà de ser fet en llengua catalana i es podran utilitzar transparències, pissarra o els suports que convinguin. El temps de durada del vídeo s’ha de comptar a partir del moment en què el participant comença a parlar. La presentació s’ha de fer dipositant el vídeo, o l’enllaç des d’on es pugui descarregar, a la tasca habilitada amb aquesta finalitat en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre i grau que corresponguin. El vídeo s’ha d’identificar amb el nom i els cognoms de l’autor o autora, un títol (normalment el mateix que el del treball) i una adreça de correu electrònic de contacte.
 4. Recomanacions per preparar l’enregistrament dels vídeos

vinyeta Presentació i terminis

 1. 1. Els vídeos que optin als premis es poden dipositar en el Campus Virtual de l’assignatura de TFG del semestre i grau que corresponguin fins al 30 de setembre de 2022.
 2. Si, un cop examinats els vídeos, algun d’aquests no reuneix els requisits exigits en aquesta convocatòria, es requerirà electrònicament a la persona interessada que l’esmeni en el termini de 10 dies. Si no ho fa, es considerarà que desisteix d’optar als premis.
 3. Els vídeos guanyadors es faran públics al web de la Facultat.
 4. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.

vinyeta Jurat
El jurat serà nomenat per la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat i estarà format per les persones següents:

vinyeta Valoració
En la valoració dels vídeos, el jurat tindrà en compte els criteris següents:

 1. l’adequació de la presentació escollida;
 2. l’èxit comunicatiu dels resultats del treball;
 3. la qualitat i la correcció lingüística;
 4. l’adequació i la precisió en l’ús de terminologia de l’especialitat.

vinyeta Resolució

 1. El veredicte del jurat, que és inapel·lable, es farà públic abans de l’acte de lliurament dels diplomes de cada curs acadèmic, durant el qual es repartiran els premis.

vinyeta Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals

 1. El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
 2. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar aquest premi.
 3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven¬cions).
 4. Les dades es tractaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides i per determinar les responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
 5. Els destinataris de les dades són la Universitat de Barcelona i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. També ho són les entitats diferents a la Universitat de Barcelona que formin part del jurat en compliment de les funcions que aquestes bases li atribueixen. Així mateix, es publicarà la resolució de l’adjudicació dels premis als mitjans indicats en les presents bases amb les dades necessàries de les persones beneficiàries. No es preveu la cessió de dades a altres tercers.
 6. Es podrà accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, l’oposició o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o bé mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador vàlid.
 7. Les persones que considerin que els seus drets no s’han atès adequadament podran comunicar-ho al delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.
 8. Així mateix, es podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 9. Amb la presentació als premis, la persona interessada declara que ha llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a assabentar-les del contingut d’aquesta base.

vinyeta Difusió
La difusió dels premis, de les seves bases i del veredicte del jurat es farà a través del web de la Facultat i del web dels Serveis Lingüístics.

vinyeta Interpretació
És competència del jurat interpretar la present convocatòria i resoldre els dubtes que es plantegin en relació amb aquestes bases.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Serveis Lingüístics

Amb el suport de:
Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Secretaria d’Estudiants i Docència
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
xdmatematiques@ub.edu