Preguntes freqüents

Què és GIPE? Aplicació per a la publicació d’ofertes i tramitació de pràctiques.

GIPE és l’aplicació a través de la qual es publiquen les ofertes de pràctiques i es gestiona la documentació corresponent.

La primera vegada que hi accediu heu de donar d’alta l’entitat i un usuari “gestor” a GIPE.

Aquest usuari podrà donar accés a d’altres usuaris amb diferents rols.

Què és GAEF? Aplicació d’avaluació de pràctiques

GAEF és l’aplicació a través de la qual es fa el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars.

En el moment que la pràctica ja està gestionada i en estat “activa” a GIPE, es genera l’avaluació a GAEF i estudiant, tutor acadèmic i tutor d’empresa reben un avís per correu electrònic.

El/la tutor/a ha d’accedir amb l’adreça electrònica que consta al projecte formatiu. La contrasenya la pot generar o recuperar a través de l’opció “recordar contrasenya”.

A la pàgina principal de GAEF hi trobareu un seguit de documents on s’especifiquen els terminis per dur a terme els formularis de seguiment, lliurament de la memòria final, format de la memòria, etc.

Períodes de tramitació de pràctiques.

És imprescindible tenir en compte els terminis per tramitar cada tipus de pràctiques: extracurriculars, curriculars amb ampliació de matrícula, curriculars amb modificació de matrícula segons el semestre.

Calendari de Pràctiques Externes matriculació 2023-2024

 

No es tramitaran pràctiques fora d’aquests terminis.

Dins de cada termini, per poder iniciar la gestió, Carreres Professionals ha de disposar ja tant de la sol·licitud a GIPE per part de l’empresa degudament emplenada, com de la documentació prèvia de l’estudiant degudament tramitada.

Què són les pràctiques curriculars?

Les pràctiques curriculars són assignatures de caràcter optatiu incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits. L’objectiu de les pràctiques curriculars és complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, per això és important que les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant tinguin relació amb el seu ensenyament.

És important tenir en compte el calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.

 

AVALUACIÓ:

Les pràctiques curriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de dur a terme una sèrie de tutories i reunions amb el tutor o tutora acadèmic assignat. A més, ha de fer un seguiment virtual que consta de tres fases:

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase de seguiment: contestar un segon qüestionari a mig període de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria al tutor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica, a la mateixa aplicació.

Què són les pràctiques extracurriculars?

Les pràctiques extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants. Aquesta activitat pot ser consignada en el suplement europeu al títol (SET) si compleix amb els requisits establerts a la corresponent normativa, motiu pel qual també tenen un seguiment acadèmic i avaluació final.

És important tenir en compte el calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.

 

AVALUACIÓ:

Les pràctiques extracurriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant el període de pràctiques, l’estudiant ha d’emplenar un qüestionari d’avaluació abans d’acabar-les i lliurar un informe final de les pràctiques com a màxim un mes després de la finalització.

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria o informe final al autor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a.

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica a la mateixa aplicació.

Què és un conveni? Què és un projecte formatiu?

El conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants és un acord que signen la facultat i l’entitat que acollirà l’estudiant en pràctiques. Se signa un cop per curs acadèmic i es poden annexionar diversos projectes formatius individuals de diferents estudiants.

El projecte formatiu és l’acord entre estudiant, facultat i entitat, que recull des condicions individuals de la pràctica, vinculat al conveni que prèviament han signat facultat i entitat. Cal recordar que NO és un contracte laboral i que segueix una normativa específica de pràctiques acadèmiques.

L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que totes les parts hagin signat el projecte formatiu i, per tant, aparegui a GIPE en estat Actiu.

Com puc publicar una oferta oberta a GIPE, per rebre candidatures d’estudiants?

Podeu publicar una oferta de pràctiques seguint els següents passos.

L’oferta estarà publicada durant un mes, període durant el qual s’aniran inscrivint candidats.

Un cop seleccioneu el candidat que s’incorporarà a les pràctiques, només haureu d’accedir a la seva candidatura i prémer el botó “sol·licita una pràctica” per iniciar la tramitació del projecte formatiu.

 

Passos per publicar l’oferta:

 • Accediu a la plataforma GIPE amb les credencials “d’Administrador” amb què esteu registrats.
 • Accediu a l’espai de la Facultat d’Economia i Empresa.
 • Aneu a la convocatòria a la que us voleu adreçar: perfil de GRAU o perfil de MÀSTER.
 • Envieu una nova oferta, emplenant tots els camps de la forma més detallada possible.

Ja tinc estudiant seleccionat per fer pràctiques. Com tramito el projecte formatiu?

 1. L’entitat ha de sol·licitar la pràctica de l’estudiant a través de GIPE.
  • Si l’estudiant ha estat seleccionat a través d’una oferta prèviament publicada a GIPE: accediu a l’oferta en GIPE / apartat candidatures / fitxa de l’estudiant seleccionat / botó “sol·licita una pràctica”.
  • Si l’estudiant ha estat seleccionat fora de GIPE: accediu a GIPE / convocatòria de Grau o Màster, segons correspongui / enviar nova oferta indicant en el pas 4 que ja es disposa d’estudiant preseleccionat, nom, cognoms i NIUB.
 2. Paral·lelament, l’estudiant ha d’enviar la documentació prèvia, seguint les indicacions de signatura amb certificat electrònic.
 3. Un cop disposem de l’oferta i de la documentació de l’estudiant, generarem el projecte formatiu, assignarem tutor acadèmic i s’iniciarà el procés de signatura.
 4. Per a la signatura del projecte formatiu, cada part (empresa, estudiant i facultat) rebrà un correu electrònic amb indicacions per signar a través de GIPE.
 5. Un cop signat el projecte formatiu per les tres parts, aquest apareixerà a GIPE en estat Actiu. L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que la pràctica no estigui Activa a GIPE.
 6. En aquest moment, es generarà la corresponent avaluació a través de GAEF i s’enviarà un correu electrònic amb indicacions a estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic.

 

És important tenir en compte:

 • El calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.
 • El circuit per tramitar el conveni i el projecte formatiu.
 • Els requisits per poder fer pràctiques.

Com signar el conveni? I el projecte formatiu?

En el perfil de l’entitat al GIPE, l’entitat ha de crear un usuari amb poder de signatura i emplenar totes les dades obligatòries + DNI i crear una contrasenya, és important que en l’apartat de permís de signatura l’empresa indiqui “sí”.  Una vegada desat el contacte, en l’apartat de representant legal s’ha d’indicar quin usuari amb permís de signatura serà el representant legal, recordar que és un desplegable, per tant, no s’ha d’escriure. Aquest usuari serà el que haurà de signar el conveni.

Per signar el conveni el representant legal haurà de seguir les indicacions que rep per e-mail quan la facultat ha generat el conveni, o be directament accedint a GIPE amb el seu usuari i anar a l’apartat “Signatures” de la barra superior.

Per signar el projecte formatiu qualsevol usuari que hagi assignat l’empresa amb permís de firma podrà signar-lo a través del GIPE.

Quin és el cost del conveni i del projecte formatiu?

El conveni no té cap cost, però el projecte formatiu preveu l’aportació, per part de les empreses i institucions, de la quantitat econòmica de 250 € més l’IVA legal vigent, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques, per cada estudiant i projecte formatiu, independentment de la durada.

S’ha de retribuir econòmicament les pràctiques de l’estudiant?

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d’aportació, per part de l’empresa o organització, d’una quantitat per a l’estudiant en concepte de borsa o ajut a l’estudi, el qual quedarà concretat al projecte formatiu a través de camp €/hora.

L’ajut econòmic a l’estudiant ha de ser de mínim de 3€/hora.

L’ajut econòmic a l’estudiant actualment és de 5€/hora de mitjana.

L’ajut econòmic a l’estudiant en pràctiques no és un salari.

Les pràctiques cotitzen a Seguretat Social? La retribució tributa per a IRPF?

Cal tenir en compte la normativa vigent al moment de fer pràctiques.

És possible que l’estudiant faci les pràctiques a distància/teletreball?

És possible, l’alumne haurà d’indicar sota quina modalitat durà a terme les pràctiques en el document Tipus de pràctiques.

Quina durada poden tenir les pràctiques? Quantes hores diàries es poden fer?

 • L’estudiant pot fer un màxim de 6 hores al dia, sempre en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades.
 • Si és estudiant de màster pot fer més de 6 hores diàries si surt explícit en l’autorització del/la coordinador/a acadèmic/a corresponent.
 • La data de finalització de les pràctiques no pot superar el 14 de setembre. En el cas de màsters, postgraus o doctorat, aquesta data podria ser anterior, en funció de l’assegurança escolar contractada.
 • L’estudiant pot fer un màxim de 1.350 hores de pràctiques a la mateixa entitat, independentment del curs acadèmic.

 

 ALUMNES DE GRAU “simple”

 • Curriculars (cada projectes formatiu curricular ha de ser entre 300 i 450 hores):
  • ADE: màxim 3 projectes formatius durant tot l’ensenyament, però màxim 2 per curs acadèmic
  • Economia (pla antic): màxim 1 projecte formatiu
  • Empresa internacional: màxim 4 projectes formatius durant tot l’ensenyament, però màxim 2 projectes formatius per curs acadèmic (3 amb autorització de cap d’estudis)
  • Estadística: màxim 2 projectes formatius
  • Sociologia: màxim 2 projectes formatius
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE DOBLE GRAU: per curs acadèmic, com a màxim, pot cursar:

 • Curriculars (cada projectes formatiu curricular ha de ser entre 300 i 450 hores): L’ESTUDIANT HA DE CONSULTAR AMB CAP D’ESTUDIS QUANTES PRÀCTIQUES CURRICULARS PODT FER.
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE MÀSTER OFICIAL: com a màxim, pot cursar:

 • Curriculars: 1 projecte formatiu, sempre i quan el pla d’estudis contempli la possibilitat i es disposi d’autorització de coordinació del màster. Cada màster estableix el seu propi mínim d’hores curriculars, el màxim sempre són 450 hores.
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE POSTGRAU: per curs acadèmic, com a màxim, pot cursar:

 • Extracurriculars:  un màxim de 900 hores, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE  DOCTORAT: no poden fer pràctiques.

Es pot modificar o rescindir anticipadament un projecte formatiu?

NO es pot modificar ni rescindir anticipadament un projecte formatiu que ja consti Actiu a GIPE.

Només s’estudiaran opcions que siguin plantejades per causa de força major i estiguin degudament justificades. A tal efecte, cal contactar prèviament amb practiques.fee@ub.edu.

Per això, és imprescindible que totes les parts llegeixin atentament tot el contingut del projecte formatiu abans de signar-lo.

L’estudiant necessita assegurança per fer pràctiques?

Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació.

Els alumnes d’ensenyaments oficials menors de 28 anys contracten una «assegurança obligatòria» en el moment de fer la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes d’ensenyaments propis de la Facultat, han de contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç.