Preguntes freqüents

Quins passos ha de donar l'entitat per publicar una oferta i fer el seguiment de les pràctiques?

El Circuit_de practiques_de l’entitat s’expliquen tots el passos per fer el seguiment.

Què és GIPE?

GIPE es el gestor de pràctiques externes (ofertes, convenis i pràctiques), tan curriculars com extracurriculars, per poder accedir al gestor us heu de donar d’alta al programa.

Què és GAEF?

GAEF es el APP del seguiment de l’avaluació (estudiant, tutor d’entitats i tutor acadèmic).

Què són les pràctiques curriculars? i com les matricula l'alumne?

Circuit de pràctiques d’estudiants

L´últim dia per matricular les pràctiques curriculars en el curs 2020-2021 serà el 18 de juny de 2021

Què són les pràctiques curriculars?

Són assignatures de caràcter optatiu incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits.

L’objectiu de les pràctiques curriculars és complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, per això és important que les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant tinguin relació amb el seu ensenyament.

Un cop hagis trobat empresa has de comunicar a l’Oficina de Carreres Professional si les vols Curriculars amb aquest document.

Com les matricula l’alumne?

 • Alumne de GRAU:Posteriorment, un cop assignat el tutor acadèmic ha de descarregar-te de GIPE exemplar del projecte formatiu i signar-lo digitalment. Has d’obtenir signatura i segell originals de l’entitat (digitalment), i has d’enviar-lo al correu electrònic de practiques.fee@ub.edu de l’Oficina de Carreres Professionals. Has de descarregar el document de  Matriculació Pràctiques Curricular. Així com: el certificat d’empresa i l’estudiant la declaració (signatura digital).
 • Alumne de Màster: Consulta amb al coordinador de Màsters.

Què són les pràctiques extracurriculars?

Són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants.

Aquesta activitat pot ser consignada en el suplement europeu al títol (SET) si compleix amb els requisits establerts a la corresponent normativa. Un cop hagis trobat empresa has de comunicar a l’Oficina de Carreres Professional si les vols Extracurriculars amb aquest document.

Posteriorment, un cop assignat el tutor acadèmic hauràs descarregar-te de GIPE el projecte formatiu i signar-lo digitalment. Has d’obtenir signatura i segell originals de l’entitat, i has d’enviar-lo al correu de practiques.fee@ub.edu de l’Oficina de Carreres Professionals abans de la data d’inici especificada al projecte formatiu. En cas que l’alumne l’enviï amb posterioritat , no s’acceptarà i caldrà modificar la data d’inici i iniciar el procés de signatura.

Què és un conveni?

El CONVENI és l’acord que signen la Facultat i l’entitat que acull l’estudiant en pràctiques. Té vigència d’un curs acadèmic

Què és el projecte formatiu?

Què és un projecte formatiu?

El projecte formatiu és el document individual de l’estudiant, que està vinculat al conveni que te l’entitat amb la facultat, en què es concreten els continguts i característiques que conformen el pla de treball de pràctiques que ha de desenvolupar durant la seva estada a l’organització o empresa. Per poder començar les pràctiques és necessari que el propi estudiant hagi lliurat a l’oficina de Carreres Professionals el projecte formatiu amb signatura i segell d’empresa per correu electrònic practiques.fee@ub.edu abans de la data d’inici acordada al projecte formatiu. En cas que l’alumne la porti o envií a posteriori, no s’acceptarà i caldrà modificar la data d’inici i iniciar el procés de signatura.

El projecte formatiu NO ÉS UN CONTRACTE LABORAL.

Què és el certificat d'empresa?

Es el Certificat per el qual la empresa declara que compleix amb el requeriments de prevenció de riscos a conseqüència de situació de alarma sanitària i que té un pla de contingència

Què és el declaració d'estudiant?

Es el Document per el qual l’estudiant està informat de la situació de l’empresa i te coneixement dels riscos laborals en cas de situació de alarma sanitària i que coneix el pla de contingència de l’empresa

Com es publica una oferta de pràctiques?

Es publica a través del programa GIPE

Es important publicar les ofertes dintre d’una convocatòria.

Què s’ha de fer si s’ha seleccionat un estudiant per fer pràctiques?

Per tramitar la documentació necessària per incorporar un estudiant en pràctiques l’empresa o entitat ha d’estar registrada a Feina UB a  l’aplicació de gestió de pràctiques.

A través GIPE podeu gestionar, el conveni, l’oferta i la sol·licitud de pràctiques.

Quin és el cost del conveni i del projecte formatiu?

El conveni no té cap cost, però el projecte formatiu preveu l’aportació, per part de les empreses i institucions, de la quantitat econòmica de 250 € més l’IVA legal vigent, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques, per cada estudiant i projecte formatiu, independentment de la durada.

Qué fer per evitar errors quan s’introdueix el DNI i NIUB de l’estudiant per sol·licitar un pràctica (projecte formatiu)?

Si ja teniu un estudiant abans de demanar una pràctica podeu fer una pre-inscripció , però es important que poseu el Nom, Cognom, DNI o NIUB.

Com se sap que la documentació està formalitzada?

Es considera que la documentació s’ha formalitzat quan el conveni de cooperació educativa del curs vigent a les pràctiques, així com el projecte formatiu de l’estudiant, han estat signats, segellats i lliurats correctament a l’oficina de Carreres Professionals; i l’estudiant també ha tramès la documentació. Tot això abans de la data d’inici de pràctiques indicada.

Quina durada poden tenir les pràctiques?

Els estudiants de grau poden fer pràctiques durant tot l’any, sempre que tinguin vigent la matrícula. Per tenir reconeixement en el suplement europeu al títol (SET), l’estudiant ha de fer un mínim de 200 hores de pràctiques.

Independentment de la modalitat de les pràctiques, l’estudiant pot fer al llarg de tot el seu ensenyament un màxim de 1350 hores de pràctiques a la mateixa empresa o institució.

Quantes hores diàries pot fer l’estudiant?

L’estudiant pot fer un màxim de 6 hores al dia i en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades.

De manera extraordinària l’estudiant pot fer pràctiques fins a un màxim de 8 hores al dia:

 • Quan a l’estudiant de grau li falten 12 crèdits per acabar l’ensenyament (exclosos els crèdits del Treball Final de Grau i una assignatura de pràctiques).
 • Quan les pràctiques es fan durant el període no lectiu segons el calendari acadèmic de la Facultat: vacances i període d’exàmens.
 • Els alumnes de màster poden fer més de 6 hores diàries si surt explícit en l’autorització del coordinador acadèmic corresponent.

Es poden modificar les pràctiques?

 • Pots sol·licitar modificar el tutor d’empresa, l’horari (compatible amb el de les assignatures matriculades), has de fer un desplaçament durant les pràctiques, etc.
 • NO es poden modificar les hores totals del projecte formatiu.

Cal que ens feu arribar el document de modificació, amb signatura i segell d’empresa i signatura de l’estudiant. Ens ho podeu remetre per correu ordinari, missatger o el propi estudiant presencialment. I hem de rebre la sol·licitud amb una antelació mínima d’una setmana a l’efecte, per tal pugui ser validada o refusada per coordinació acadèmica

Heu de fer arribar a Carreres Professionals tres còpies originals firmades i segellades.

Es poden rescindir les pràctiques?

En cas de necessitar rescindir anticipadament el projecte formatiu, cal que ens feu arribar el document de rescissió, amb signatura i segell d’empresa i signatura de l’estudiant. Ens ho podeu remetre per correu electrònic practiques.fee@ub.edu. I hem de rebre la sol·licitud amb una antelació mínima d’una setmana a l’efecte. És important que indiqueu a partir de quin dia quedaran rescindides les pràctiques. Carreres Professionals calcularà el total d’hores realitzades per l’estudiant en funció de la data d’inici i l’horari acordats al projecte formatiu. En cas de no arribar al mínim d’hores necessàries per poder ser avaluades, la nota a l’expedient serà un “no presentat”.

S’ha de retribuir econòmicament les pràctiques de l’estudiant?

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d’aportació, per part de l’empresa o organització, d’una quantitat per a l’estudiant en concepte de borsa o ajut a l’estudi. L’aportació econòmica mitjana que les empreses paguen als estudiants de la Facultat és de 5 €/h. Tot i així, no és obligatòria.

Els estudiants de pràctiques cotitzen a la Seguretat Social?

Els estudiants que fan pràctiques remunerades han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i liquidar les cotitzacions corresponents.

Les pràctiques externes curriculars remunerades poden tenir bonificat el 100 % de cotització a la Seguretat Social depenent del cas, d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol (BOE del 5 de juliol, títol IV, capítol I, secció 2a).

La retribució de l’estudiant tributa per a l’IRPF?

La retribució econòmica a l’estudiant per pràctiques externes és en concepte de beca o ajut a l’estudi. Malgrat això, l’Agència Tributària entén aquesta remuneració com a rendiments del treball i, per tant, subjecta a retenció segons els criteris que estableix la normativa fiscal.

L’estudiant necessita assegurança per fer pràctiques?

Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació.

Els alumnes d’ensenyaments oficials menors de 28 anys contracten una «assegurança obligatòria» en el moment de fer la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes d’ensenyaments propis de la Facultat, poden contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç: http://www.ferrerojeda.com/es-ES/ACCIDENTES-UB.aspx.

Com s’avaluen les pràctiques curriculars?

Totes les pràctiques Curriculars  són avaluades a través del APP d’avaluació (GAEF)

Durant les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de dur a terme una sèrie de tutories i reunions amb el tutor o tutora assignat de la UB. A més, ha de fer un seguiment virtual que consta de tres fases:

 • Fase inicial:contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques (Obligatori)
 • Fase de seguiment:contestar un segon qüestionari a mig període de pràctiques (Obligatori).
 • Fase final:lliurar la memòria al tutor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a (obligatori).

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris de seguiment i desenvolupament de la pràctica a la mateixa aplicació.

Documentació a llegir:

Com s’avaluen les pràctiques extracurriculars?

Totes les pràctiques Extracurriculars són avaluades a través del APP d’avaluació (GAEF)

Procés d’avaluació de pràctiques extracurriculars

Durant el període de pràctiques l’estudiant ha d’emplenar un qüestionari d’avaluació abans d’acabar-les i lliurar la memòria o informe final de les pràctiques com a màxim un mes després de la finalització.

 • Fase inicial:contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques (Obligatori)
 • Fase final:lliurar la memòria o informe final al autor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a.

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris de seguiment i desenvolupament de la pràctica a la mateixa aplicació.

Documentació a llegir:

Quina informació tinc que conèixer en cas de situació d'emergència (Covid 19 etc)?

Es important que estiguis en contacta a l’Oficina de Carreres Professionals per informar de la teva situació en el cas de estiguis fem pràctiques i aquestes tinguin que ser modificades, rescindides o pausades.

correu electrònic: practiques.fee@ub.edu

Més informació: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html