Preguntes freqüents

Quins passos ha de donar l'entitat per publicar una oferta i fer el seguiment de les pràctiques?

En el Circuit de pràctiques de l’entitat s’expliquen tots els passos per fer el seguiment.

Què és GIPE?

GIPE és l’aplicació a través de la qual es publiquen les ofertes de pràctiques i es gestiona la documentació corresponent. Per poder accedir al gestor us heu de donar d’alta com a entitat.

Què és GAEF?

GAEF és l’aplicació a través de la qual es fa el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars. El tutor de l’empresa haurà d’accedir amb el correu electrònic indicat en el GIPE.

En el moment que la pràctica ja està en estat “ACTIVA” en el GIPE, es genera l’avaluació a GAEF. L’estudiant, el tutor acadèmic i el tutor d’empresa rebran un avís per correu electrònic.

Què són les pràctiques curriculars? i com les matricula l'alumne?

Què són les pràctiques curriculars?

Són assignatures de caràcter optatiu incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits.

L’objectiu de les pràctiques curriculars és complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, per això, és important que les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant tinguin relació amb el seu ensenyament.

Com les matricula l’alumne?

Alumnes de GRAU

Un cop l’alumne hagi trobat empresa ha de comunicar a l’Oficina de Carreres Professional si vol les pràctiques curriculars amb aquest document.

La matrícula de les pràctiques de Grau NO es realitza el mateix dia de la matrícula ordinària de la resta d’assignatures, sinó que la durem a terme un cop s’hagi tramitat el corresponent projecte formatiu, en un termini màxim de quinze dies.

Alumnes de Màster

El coordinador de Màster ha de signar una Autorització de les pràctiques, en aquesta autorització haurà d’indicar si les pràctiques són curriculars o extracurriculars.

Avaluació

Les pràctiques curriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de dur a terme una sèrie de tutories i reunions amb el tutor o tutora acadèmic assignat. A més, ha de fer un seguiment virtual que consta de tres fases:

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase de seguiment: contestar un segon qüestionari a mig període de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria al tutor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica, a la mateixa aplicació.

Què són les pràctiques extracurriculars?

Què són les pràctiques extracurriculars?

Són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants. Aquesta activitat pot ser consignada en el suplement europeu al títol (SET) si compleix amb els requisits establerts a la corresponent normativa.

Un cop l’alumne hagi trobat empresa ha de comunicar a l’Oficina de Carreres Professional si vol les pràctiques extracurriculars amb aquest document.

Avaluació

Les pràctiques extracurriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant el període de pràctiques, l’estudiant ha d’emplenar un qüestionari d’avaluació abans d’acabar-les i lliurar un informe final de les pràctiques com a màxim un mes després de la finalització.

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria o informe final al tutor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a.

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica a la mateixa aplicació.

Què és un conveni? Què és un projecte formatiu?

Què és un conveni?

El conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants és un acord que signen la facultat i l’entitat que acollirà l’estudiant en pràctiques. Se signa una vegada, té una durada de quatre anys i es poden annexionar diversos projectes formatius individuals de diferents estudiants.

Què és un projecte formatiu?

El projecte formatiu és l’acord entre estudiant, facultat i entitat, que recull les condicions individuals de la pràctica, vinculat al conveni que prèviament han signat facultat i entitat. Cal recordar que NO és un contracte laboral i que segueix una normativa específica de pràctiques acadèmiques.

 L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que totes les parts hagin signat el projecte formatiu i, per tant, aparegui a GIPE en estat Actiu.

Com es publica una oferta de pràctiques? Es pot modificar una oferta al GIPE? I eliminar-ne?

Per tramitar un projecte formatiu de pràctiques, l’empresa ha de fer-nos arribar una oferta a través de l’aplicació GIPE (http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat), en cas de tindre estudiant preseleccionat es pot indicar a l’oferta indicant nom, cognoms i NIUB.

Com sol·licitar l’oferta: Accedir a GIPE, “Inici”, selecció de convocatòria Grau curs 21/22 i afegir oferta. En cas que no disposin encara de Conveni del curs 2021/25, també hauran de sol·licitar-ho a GIPE, mitjançant l’apartat “Conveni de Col·laboració”.

+Es pot modificar una oferta al GIPE? I eliminar-ne?

Per modificar una oferta al GIPE l’entitat ha d’enviar un correu a practiques.fee@ub.edu explicant els canvis que vol fer a l’oferta, especificant el nom i ID d’aquesta.

Per eliminar una oferta al GIPE, l’entitat ha d’enviar un correu a practiques.fee@ub.edu explicant que vol eliminar l’oferta, especificant el nom i ID d’aquesta.

Com sol·licitar les pràctiques d’un estudiant que s’ha inscrit a l’oferta?

Quan un alumne s’inscriu en una oferta l’empresa pot veure la informació de l’estudiant i les seves dades de contacte. Si l’estudiant i l’entitat arriben a un acord per realitzar les pràctiques, l’entitat ha de sol·licitar les pràctiques de l’estudiant clicant damunt del perfil de l’alumne i després clicant a “Sol·licitar pràctiques”.

És possible que l’estudiant faci les pràctiques a distància/teletreball?

És possible, l’alumne haurà d’indicar sota quina modalitat durà a terme les pràctiques en el document Tipus de pràctiques.

Quin és el cost del conveni i del projecte formatiu?

El conveni no té cap cost, però el projecte formatiu preveu l’aportació, per part de les empreses i institucions, de la quantitat econòmica de 250 € més l’IVA legal vigent, en concepte de gestió i formalització del programa de pràctiques, per cada estudiant i projecte formatiu, independentment de la durada.

Com es pot saber l’estat del projecte formatiu?

En el Circuit indica els passos a seguir en el projecte formatiu. Es pot trobar l’estat del projecte formatiu a través del GIPE.

Com signar el conveni? I el projecte formatiu?

En el perfil de l’entitat al GIPE, l’entitat ha de crear un usuari amb poder de signatura i emplenar totes les dades obligatòries + DNI i crear una contrasenya, és important que en l’apartat de permís de signatura l’empresa indiqui “sí”.  Una vegada desat el contacte, en l’apartat de representant legal s’ha d’indicar quin usuari amb permís de signatura serà el representant legal, recordar que és un desplegable, per tant, no s’ha d’escriure. Aquest usuari serà el que haurà de signar el conveni.

Per signar el conveni el representant legal haurà d’entrar al GIPE amb el seu usuari i anar a l’apartat “Convenis”, allà podrà sol·licitar un conveni i signar-lo.

Per signar el projecte formatiu qualsevol usuari que hagi assignat l’empresa amb permís de firma podrà signar-lo a través del GIPE.

Quina durada poden tenir les pràctiques?

Els estudiants de grau poden fer pràctiques durant tot l’any, sempre que tinguin vigent la matrícula. Per tenir reconeixement en el suplement europeu al títol (SET), l’estudiant ha de fer un mínim de 200 hores de pràctiques.

 ALUMNES DE GRAU: per curs acadèmic, com a màxim, pot cursar:

 • Curriculars (cada projectes formatiu curricular ha de ser entre 300 i 450 hores):
  • ADE: màxim 2 projectes formatius
  • Economia: màxim 1 projecte formatiu
  • Empresa internacional: màxim 2 projectes formatius (3 amb autorització de cap d’estudis)
  • Estadística: màxim 2 projectes formatius
  • Sociologia: màxim 2 projectes formatius
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

ALUMNES DE MÀSTER OFICIAL: per curs acadèmic, com a màxim, pot cursar:

 • Curriculars: 1 projecte formatiu, sempre i quan el pla d’estudis contempli la possibilitat i es disposi d’autorització de coordinació del màster. Cada màster estableix el seu propi mínim d’hores curriculars, el màxim sempre són 450 hores.
 • Extracurriculars: fins a 900 hores, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

ALUMNES DE POSTGRAU o DOCTORAT: per curs acadèmic, com a màxim, pot cursar:

 • Extracurriculars: fins a 900 hores, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

Independentment de la modalitat de les pràctiques, l’estudiant pot fer al llarg de tot el seu ensenyament un màxim de 1350 hores de pràctiques a la mateixa empresa o institució.

Quantes hores diàries pot fer l’estudiant?

L’estudiant pot fer un màxim de 6 hores al dia i en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades.

De manera extraordinària l’estudiant pot fer pràctiques fins a un màxim de 8 hores al dia:

 • Quan a l’estudiant de grau li falten 12 crèdits per acabar l’ensenyament (exclosos els crèdits del Treball Final de Grau i una assignatura de pràctiques).
 • Quan les pràctiques es fan durant el període no lectiu segons el calendari acadèmic de la Facultat: vacances i període d’exàmens.
 • Els alumnes de màster poden fer més de 6 hores diàries si surt explícit en l’autorització del coordinador acadèmic corresponent.

Es poden modificar les pràctiques? Es poden rescindir les pràctiques?

 • Es poden modificar les pràctiques? Es pot sol·licitar modificar el tutor d’empresa, l’horari (compatible amb el de les assignatures matriculades), remuneració econòmica. NO es poden modificar les hores totals del projecte formatiu. Cal que l’entitat o l’alumne faci arribar el document de modificació, amb signatura electrònica oficial per part de l’empresa i amb SignaSuite UB per part de l’estudiant a l’adreça electrònica practiques.fee@ub.edu.

 

 • Es poden rescindir les pràctiques? En cas de necessitar rescindir anticipadament el projecte formatiu, cal que ens feu arribar el document de rescissió, amb signatura electrònica oficial per part de l’empresa i amb SignaSuite UB per part de l’estudiant. Ens ho podeu remetre per correu electrònic practiques.fee@ub.edu.Hem de rebre la sol·licitud amb una antelació mínima d’una setmana a l’efecte. És important que indiqueu a partir de quin dia quedaran rescindides les pràctiques. Carreres Professionals calcularà el total d’hores realitzades per l’estudiant en funció de la data d’inici i l’horari acordats al projecte formatiu. En cas de no arribar al mínim d’hores necessàries per poder ser avaluades, la nota a l’expedient serà un “no presentat”.

S’ha de retribuir econòmicament les pràctiques de l’estudiant?

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d’aportació, per part de l’empresa o organització, d’una quantitat per a l’estudiant en concepte de borsa o ajut a l’estudi. L’aportació econòmica mitjana que les empreses paguen als estudiants de la Facultat és de 5 €/h, encara que no és obligatòria.

La retribució de l’estudiant tributa per a l’IRPF? I cotitzen a la Seguretat Social?

La retribució econòmica a l’estudiant per pràctiques externes és en concepte de beca o ajut a l’estudi. Malgrat això, l’Agència Tributària entén aquesta remuneració com a rendiments del treball i, per tant, subjecta a retenció segons els criteris que estableix la normativa fiscal.

Les pràctiques externes curriculars remunerades poden tenir bonificat el 100 % de cotització a la Seguretat Social depenent del cas, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol (BOE del 5 de juliol, títol IV, capítol I, secció 2a).

L’estudiant necessita assegurança per fer pràctiques?

Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació.

Els alumnes d’ensenyaments oficials menors de 28 anys contracten una «assegurança obligatòria» en el moment de fer la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes d’ensenyaments propis de la Facultat, han de contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç.

Quina informació he de conèixer en cas de situació d'emergència (Covid 19 etc..)?

És important que estiguis en contacte amb l’Oficina de Carreres Professionals per informar de la teva situació en cas que estiguis fent pràctiques i aquestes hagin de ser modificades, rescindides o pausades.

Correu electrònic: practiques.fee@ub.edu

Més informació: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html