Preguntes freqüents

Què és GIPE? Com puc actualitzar les meves dades a GIPE? On puc trobar ofertes?

GIPE és l’aplicació a través de la qual es publiquen les ofertes de pràctiques i es gestiona la documentació corresponent. Podeu accedir amb les credencials d’estudiant UB, sempre i quan tingueu matrícula activa del curs acadèmic actual.

L’estudiant pot actualitzar els apartats de formació, idiomes, experiència professional, etc.

Per modificar algunes dades personals com correu electrònic o telèfon, cal que feu dos passos: primer, sol·liciteu modificació a Secretaria; segon, contacteu amb practiques.fee@ub.edu, indicant nom complert i NIUB, demanant que actualitzem les dades a GIPE.

A GIPE es publiquen diàriament noves ofertes de pràctiques, però també podeu cercar-ne en altres plataformes com webs especialitzades tipus LinkedIn, o adreçant-vos directament a la web de l’empresa on us agradaria fer les pràctiques.

En qualsevol cas, un cop acordades les pràctiques, l’entitat d’acollida haurà de sol·licitar la pràctica de l’estudiant a través de GIPE.

Què és GAEF? Aplicació d’avaluació de pràctiques

GAEF és l’aplicació a través de la qual es fa el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, tant curriculars com extracurriculars. Podeu accedir amb les credencials d’estudiant UB.

En el moment que la pràctica ja està gestionada i en estat “activa” a GIPE, es genera l’avaluació a GAEF i estudiant, tutor acadèmic i tutor d’empresa reben un avís per correu electrònic.

A la pàgina principal de GAEF hi trobareu un seguit de documents on s’especifiquen els terminis per dur a terme els formularis de seguiment, lliurament de la memòria final, format de la memòria, etc.

Períodes de tramitació de pràctiques i de matrícula

És imprescindible tenir en compte els terminis per tramitar cada tipus de pràctiques: extracurriculars, curriculars amb ampliació de matrícula, curriculars amb modificació de matrícula segons el semestre.

Calendari de Pràctiques Externes matriculació 2023-2024

 

No es tramitaran pràctiques fora d’aquests terminis.

Dins de cada terminis, per poder iniciar la gestió, Carreres Professionals ha de disposar ja tant de la sol·licitud a GIPE per part de l’empresa degudament emplenada, com de la documentació prèvia de l’estudiant degudament tramitada.

Quins són els requisits per poder fer pràctiques?

 • Disposar de matrícula activa del curs acadèmic actual en algun ensenyament de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. És a dir, que la matrícula no estigui anul·lada d’ofici per impagament o altra incidència, que no s’hagi tancat l’expedient, que no s’hagi sol·licitat el títol, etc.

Un cop tancat l’expedient / demanat el títol, ja no es podran fer pràctiques vinculades a aquell ensenyament.

 • Estudiants de Grau, poden fer pràctiques quan:
  • Extracurriculars: a l’expedient hi constin mínim 120 crèdits superats.
  • Curriculars: a l’expedient hi constin mínim 150 crèdits superats.
 • Estudiants de Màster o Postgrau : quan així li autoritzi la coordinació del seu ensenyament.
 • Estudiants de Doctorat: no poden fer pràctiques, segons la normativa de Doctorat.

Pràctiques curriculars: Què són? Com les matriculo? Com s’avaluen?

Les pràctiques curriculars són assignatures de caràcter optatiu incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits. L’objectiu de les pràctiques curriculars és complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, per això és important que les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant tinguin relació amb el seu ensenyament.

És important tenir en compte el calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.

 

MATRICULACIÓ:

La matrícula de les pràctiques NO es realitza el mateix dia de la matrícula ordinària de la resta d’assignatures, sinó que la durem a terme un cop s’hagi tramitat el corresponent projecte formatiu, en un termini màxim de quinze dies des de que el projecte formatiu consti Actiu a GIPE.

 

AVALUACIÓ:

Les pràctiques curriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant les pràctiques curriculars, l’estudiant ha de dur a terme una sèrie de tutories i reunions amb el tutor o tutora acadèmic assignat. A més, ha de fer un seguiment virtual que consta de tres fases:

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase de seguiment: contestar un segon qüestionari a mig període de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria al tutor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica, a la mateixa aplicació.

 

Documentació relacionada:

Pràctiques extracurriculars: Què són? Com s’avaluen?

Les pràctiques extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants. Aquesta activitat pot ser consignada en el suplement europeu al títol (SET) si compleix amb els requisits establerts a la corresponent normativa, motiu pel qual també tenen un seguiment acadèmic i avaluació final.

És important tenir en compte el calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.

 

AVALUACIÓ:

Les pràctiques extracurriculars han de ser avaluades a través de l’aplicació GAEF.

Durant el període de pràctiques, l’estudiant ha d’emplenar un qüestionari d’avaluació abans d’acabar-les i lliurar un informe final de les pràctiques com a màxim un mes després de la finalització.

 • Fase inicial: contestar un qüestionari durant les cinc primeres setmanes de pràctiques
 • Fase final: lliurar la memòria o informe final al autor acadèmic, com a màxim un mes després d’acabar les pràctiques, es lliurarà a través del campus virtual del tutor/a.

Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor de l’entitat, han de contestar els seus respectius qüestionaris sobre seguiment i desenvolupament de la pràctica a la mateixa aplicació.

 

Documentació rellevant:

Què és un Conveni? Què és un Projecte Formatiu?

El conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants és un acord que signen la facultat i l’entitat que acollirà l’estudiant en pràctiques. Se signa un cop per curs acadèmic i es poden annexionar diversos projectes formatius individuals de diferents estudiants.

El projecte formatiu és l’acord entre estudiant, facultat i entitat, que recull des condicions individuals de la pràctica, vinculat al conveni que prèviament han signat facultat i entitat. Cal recordar que NO és un contracte laboral i que segueix una normativa específica de pràctiques acadèmiques.

L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que totes les parts hagin signat el projecte formatiu i, per tant, aparegui a GIPE en estat Actiu.

Quin és el procés per tramitar les pràctiques?

 1. L’entitat ha de sol·licitar la pràctica de l’estudiant a través de GIPE.
 2. Paral·lelament, l’estudiant ha d’enviar la documentació prèvia, seguint les indicacions de signatura amb certificat electrònic.
 3. Un cop disposem de l’oferta i de la documentació de l’estudiant, generarem el projecte formatiu, assignarem tutor acadèmic i s’iniciarà el procés de signatura.
 4. Per a la signatura del projecte formatiu, cada part (empresa, estudiant i facultat) rebrà un correu electrònic amb indicacions per signar a través de GIPE.
 5. Un cop signat el projecte formatiu per les tres parts, aquest apareixerà a GIPE en estat Actiu. L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que la pràctica no estigui Activa a GIPE.
 6. En aquest moment, es generarà la corresponent avaluació a través de GAEF i s’enviarà un correu electrònic amb indicacions a estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic.

És important tenir en compte:

 • El calendari de terminis per tramitar cada tipus de pràctiques.
 • El circuit per tramitar el conveni i el projecte formatiu.
 • Els requisits per poder fer pràctiques.

Puc fer pràctiques internacionals?

Tots els alumnes de grau, màster o postgrau poden fer pràctiques internacionals, sempre i quan tinguin activa la matrícula del curs acadèmic actual (no anul·lada per impagament, no haver sol·licitat l’expedició del títol), dins d’un període sense activitat acadèmica (per exemple, durant l’estiu un cop finalitzats ja els exàmens).

Les pràctiques internacionals poden ser tant curriculars com extracurriculars, en funció de l’ensenyament i es tramiten i avaluen igual que les pràctiques nacionals.

Per poder dur a terme pràctiques internacionals, l’alumne ha de contractar prèviament una assegurança específica que podeu trobar en aquest enllaç.

Les pràctiques internacionals, igual que les nacionals, han de ser sol·licitades a través de GIPE per part de l’entitat d’acollida.

A l’hora d’indicar la data d’inici, cal tenir en compte el Circuit de pràctiques d’estudiants, ja que l’estudiant no es podrà incorporar a les pràctiques fins que aquestes apareguin a GIPE en estat Actiu, és a dir, fins que el projecte formatiu no estigui signat per totes les parts. Si fos necessari, s’ajustaria la data d’inici per poder dur a terme tot el procés a temps.

Una altra modalitat de pràctiques internacionals són les “Pràctiques Erasmus+”, sobre les que pots sol·licitar informació de beques, oportunitats i períodes a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

Necessito assegurança per fer pràctiques?

Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació.

Els alumnes d’ensenyaments oficials menors de 28 anys contracten una «assegurança obligatòria» en el moment de fer la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes d’ensenyaments propis de la Facultat, han de contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment en aquest enllaç.

Com puc signar els documents amb SignaSuite UB?

A través de l’aplicació web SignaSuite UB, l’estudiant pot signar documents amb format pdf i xml, seleccionant un fitxer en concret, amb una mida màxima de 7MB en total, amb totes les garanties tant jurídiques com tècniques que estableix la normativa vigent de les Administracions Públiques catalanes.

Quina durada poden tenir les pràctiques? Quantes hores diàries puc fer?

 • Pots fer un màxim de 6 hores al dia, sempre en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades. Revisa el teu CHRONOS.
 • Si ets estudiant de màster pots fer més de 6 hores diàries si surt explícit en l’autorització del/la coordinador/a acadèmic/a corresponent.
 • La data de finalització de les pràctiques no pot superar el 14 de setembre. En el cas de màsters o postgraus, aquesta data podria ser anterior, en funció de l’assegurança escolar contractada.
 • Pots fer un màxim de 1.350 hores de pràctiques a la mateixa entitat, independentment del curs acadèmic.

 

 ALUMNES DE GRAU “simple”

 • Curriculars (cada projectes formatiu curricular ha de ser entre 300 i 450 hores):
  • ADE: màxim 3 projectes formatius durant tot l’ensenyament, però màxim 2 per curs acadèmic
  • Economia (pla antic): màxim 1 projecte formatiu
  • Empresa internacional: màxim 4 projectes formatius durant tot l’ensenyament, però màxim 2 projectes formatius per curs acadèmic (3 amb autorització de cap d’estudis)
  • Estadística: màxim 2 projectes formatius
  • Sociologia: màxim 2 projectes formatius
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE DOBLE GRAU: per curs acadèmic, com a màxim, pots cursar:

 • Curriculars (cada projectes formatiu curricular ha de ser entre 300 i 450 hores): CONSULTEU AMB CAP D’ESTUDIS QUANTES PRÀCTIQUES CURRICULARS PODEU FER.
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE MÀSTER OFICIAL: com a màxim, pots cursar:

 • Curriculars: 1 projecte formatiu, sempre i quan el pla d’estudis contempli la possibilitat i es disposi d’autorització de coordinació del màster. Cada màster estableix el seu propi mínim d’hores curriculars, el màxim sempre són 450 hores.
 • Extracurriculars: fins a 900 hores per curs acadèmic, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE POSTGRAU: per curs acadèmic, com a màxim, pots cursar:

 • Extracurriculars: ins a 900 hores per curs acadèmic, sempre i quan es disposi d’autorització de coordinació de l’ensenyament, distribuïdes en projectes formatius de màxim 450 hores cada un.

 

ALUMNES DE  DOCTORAT: no poden fer pràctiques.

Es poden rescindir anticipadament o modificar les dades del projecte formatiu?

NO es pot modificar ni rescindir anticipadament un projecte formatiu que ja consti Actiu a GIPE.

Només s’estudiaran opcions que siguin plantejades per causa de força major i estiguin degudament justificades. A tal efecte, cal contactar prèviament amb practiques.fee@ub.edu.

Per això, és imprescindible que totes les parts llegeixin atentament tot el contingut del projecte formatiu abans de signar-lo.

Si soc estudiant d’intercanvi d’una altra universitat nacional o internacional (Sicue, Erasmus o altres programes) també puc fer pràctiques?

Els estudiants d’altres universitats nacionals o estrangeres que estiguin cursant estudis a la Facultat poden fer pràctiques en les mateixes condicions que la resta d’estudiants (curriculars o extracurriculars), però sempre dins del període lectiu (no exàmens) del seu intercanvi (primer semestre, segon semestre o tot el curs acadèmic). És necessari que tinguin accés a GIPE.

Hi ha un ajut econòmic mínim que l’entitat hagi de pagar a l’estudiant?

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d’aportació, per part de l’empresa o organització, d’una quantitat per a l’estudiant en concepte de borsa o ajut a l’estudi, el qual quedarà concretat al projecte formatiu a través de camp €/hora.

L’ajut econòmic a l’estudiant ha de ser de mínim de 3€/hora.

L’ajut econòmic a l’estudiant actualment és de 5€/hora de mitjana.

L’ajut econòmic a l’estudiant en pràctiques no és un salari.

Fent pràctiques cotitzo a la Seguretat Social? La retribució tributa per a IRPF?

Cal tenir en compte la normativa vigent al moment de fer pràctiques.