Programa EUS

Des de l’any 1989, els alumnes més destacats acadèmicament als ensenyaments d’Economia i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) tenen l’oportunitat de participar al Programa EUS per desenvolupar la darrera part del seu ensenyament sota una formació impartida íntegrament en anglès, en grups reduïts i planificat de forma intensiva durant tres semestres. Aquesta docència és compatible amb estades acadèmiques internacionals.

Els estudiants EUS finalitzen els seus estudis de Grau amb una estada en pràctiques de 6 mesos a jornada complerta en organitzacions rellevants en els diferents sectors econòmics, tant a nivell local com internacional.

Per poder optar a l’accés del programa, els alumnes han de complir una sèrie de requisits mínims:

  • Estar cursant el grau d’ADE o d’Economia.
  • Haver superat la totalitat dels crèdits corresponents als dos primers cursos del grau.
  • Tenir una nota mitjana de l’expedient superior o igual a 7/10.
  • Bon nivell d’anglès.

Els alumnes cursen dins del Programa EUS els dos darrers anys del Grau. La docència s’intensifica en tres semestres i les assignatures són impartides íntegrament en anglès. Les assignatures optatives que han de cursar els estudiants son totes de caire internacional. El darrer semestre, l’alumne s’incorpora a unes pràctiques de sis mesos i desenvolupa, a la vegada, el TFG.

Podeu consultar assignatures, horaris i plans d’estudis a:

Els alumnes EUS tenen la possibilitat de participar en programes de mobilitat acadèmica internacional (ERASMUS o d’altres), mitjançant la col·laboració entre l’oficina del Programa EUS i l’oficina de Relacions Internacionals de la Facultat.

Amb aquest objectiu, se’ls assigna un tutor d’intercanvi que els assessora a l’hora de triar la universitat de destinació en funció de les seves preferències i de les assignatures per convalidar.

Des de Carreres Professionals, igual que a la resta d’alumnes de la Facultat, s’imparteixen un ampli ventall d’activitats, tallers i presentacions enfocats al desenvolupament professional dels estudiants de tercer i quart curs. Els alumnes EUS, a més de les activitats regulars de Carreres Professionals, tenen planificades activitats específiques i disposen d’un portal exclusiu, a més del Llibre de CV de cada promoció que fem arribar a les diferents entitats col·laboradores.

Durant el darrer semestre acadèmic, els alumnes EUS s’incorporen en pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, a la vegada que desenvolupen el TFG:

  • La majoria d’alumnes EUS (aproximadament un 90%) s’incorporen a les pràctiques al gener/febrer.
  • La resta, al setembre del següent curs acadèmic.
  • Tenen una durada de 6 mesos i són a jornada complerta.
  • L’alumne té seguiment per part d’un tutor acadèmic i d’un tutor d’empresa.
  • L’ajut econòmic que rep l’estudiant per part de l’empresa és de, com a mínim, 650€ bruts mensuals.
  • L’empresa fa una aportació de 500€ més IVA a la Facultat per cada alumne en pràctiques.

Les àrees on es desenvolupen les pràctiques són: auditoria, màrqueting, logística, anàlisi econòmic, consultoria estratègica, banca corporativa, vendes, fiscalitat…

Els sectors empresarials de les entitats col·laboradores són: alimentació, automoció, sector públic, serveis professionals, cosmètica, farmacèutic, banca, tèxtil…

Hi ha un elevat grau d’inserció laboral entre els alumnes EUS. El 35% s’incorpora en plantilla a la mateixa empresa on ha fet les pràctiques i el 55% té contracte en una altra empresa un cop finalitzades, en moltes ocasions, en alguna altra empresa on va fer procés de selecció per les pràctiques i tenia reserva de plaça.

Avinguda Diagonal 696

A/e: eus.fee@ub.edu

Telèfon: 934 024 334

Horari:

De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

De dilluns a dijous, de 15 a 19 h