Informació

Catedràtic de Teoria de l’Educació en la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Imparteix classes de Teoria de l’Educació y Educació en valors, també participa en el Màster d’Educació per a la Ciutadania i en Valors. Ha participat en el disseny de materials d’educació en valors per les etapes de Primària i Secundària, i ,recentment, en un projecte d’Educació per a la Ciutadania de l’Editorial Text-La Galera. Entre d’altres, és autor d’obres com: La educación moral en la enseñanza obligatoria (Horsori, 1995), La construcción de la personalidad moral (Paidós, 1996), Prácticas morales (Paidós, 2003), La tarea de educar (Octaedro, 2006) i, en col·laboració, Tutoría (Alianza Editorial, 2003), Aprendizaje Servicio. Educar pera a la ciudadanía (Octaedro, 2007), Competencia en autonomía e iniciativa personal (Alianza Editorial, 2003) i Aprendizaje Servicio. Educación y compromiso cívico (Graó, 2009).

Publicacions

ico_llibre Puig, J.M. (2017). Aprender participando en prácticas morales. Propuestas, pautas y ejemplos para la enseñanza de valores en la escuela. Religion y Escuela (307),  22-25. ISSN: 0212-3509
ico_llibre Puig, J.M. (2016). Aprendizaje-servicio y educación en valores. Convives (16),  12-19. ISSN: 2254-7436
ico_llibre Puig, J.M. (2016). L’eix moral de l’aprenentatge servei. Diari de l’Educació. ISSN: 2339-9619
ico_llibre Rubio, L.; Puig, J.M.; Palos, J.; Martín, X. (2015).  Analizar, repensar y mejorar los proyectos: una rúbrica para la autoevaluación de experiencias de aprendizaje servicio. Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, 19(1),  111-126. ISSN: 1138-414X
ico_llibre Puig, J.M; Martín, X. (2015). Para un currículum de educación en valores.  Revista de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia(41 (2015)),  7-22.  ISSN: 0123-1022
ico_llibre Puig, J.; Campo, L. (2015).  L’aprenentatge servei, una proposta innovadora per treballar amb la comunitat.  Elements d’Acció Educativa, 418,  47-51. ISSN: 0213-8581
Carmona, A.; Bär, B. i Puig, J. (2016). Educar con sentido. Aprendizaje servicio en la Escuela Solc Nou. Barcelona: Edebé.
Puig, J. M.; Palos, J.; Martín, X.; Rubio, L.; Escofet, A. i Freixa, M. (2016). Aprendizaje servicio e innovación en la universidad a Santos Rego, M.A. (Ed.) Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e Innovación en la Universidad. Madrid, Biblioteca Nueva.
 ico_llibre Puig, J.M. (coord.) (2012). Compromís cívic i aprenentatge a la Universitat: Experiències i institutcionalització de l’aprentatge servei, 108 pp. Editorial: Graó.
  Puig, J.M. (coord.)(2012). Cultura moral y educación. Graó: Barcelona.
  Puig, J.M.; Martin, X. (2010) Competencia en autonomía e iniciativa personal. Alianza Editorial: Madrid.
 ico_llibre Puig, J.M. (2009). Aprendizaje servicio: educación y compromiso cívico. Barcelona: Graó.
Puig, J.M. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Publicación Barcelona. Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Investigación y Documentación Educativa. Octaedro: Madrid.
  Puig, J.M. i Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio Cuadernos de Pedagogía. pp. 60 -63.
  Puig, J.M. (2006). La tarea de educar. Octaedro: Barcelona.
  Puig, J.M. (2003). Prácticas morales. Una aproximación a la educación moral. Paidós: Barcelona.
  Puig, J.M.  (1996). La construcción de la personalidad moral. Barcelona: Paidós.