Informació

Ana Ayuste és professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Coordina la línia de recerca d’Educació de Persones Adultes i imparteix docència en diferents ensenyaments -Mestre d’Educació Infantil i Primària, Pedagogia i Educació Social- sobre Teoria de l’Educació, Economia de l’Educació i Educació de Persones Adultes. Forma part del grup d’innovació docent Innova.the en el que està desenvolupant projectes de millora de la formació superior.

Les seves línies d’investigació se centren en la inclusió social i educativa de dones en situació de desavantatge social i econòmica; en l’educació i participació social de persones adultes amb baixos nivells formatius i en la millora de la formació universitària.

Llibres publicats

Ayuste, A; Escofet, A.; Gros, B.; Obiols, N.; Payà, M.; Piqué, B.; Rubio, L.; Masgrau, M.; Comas, A. i Sansalvador, M. T. (2016) Instruments per a la construcció de coneixement pedagògic a partir de la transferència d’experiències d’Aprenentatge Servei. Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado.
Trilla, J.; Ayuste, A.; Agoud, I. After-School Activities and Leisure Education, in Ben-Arieh, Asher, Casas, Ferran, Frones, Ivar. and Korbin, Jill E. (Eds.) 2014. 
Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective. New York: Springer Science, Vol. 2, pp. 863-894. ISBN 978-90-481-9062-1.
Ayuste, A. (coord.); Gros, B.; Valdivielso, S. 2012. Sociedad del conocimiento. Perspectiva pedagógica, a García Aretio, L. (ed.) Sociedad del Conocimiento y Educación. Madrid: Uned, pp. 17-40. ISBN: 978-84-362-6573-6. Depòsit legal: M-33760-2012. (Capítol de llibre).
educacion-y-ciudadania Ayuste, A.; Lorezo, M.; Payà, M.; Trilla, J. (2008). Educación de personas adultas y formación para una ciudadanía participativa. En Valdivielso, S.; Almeida, A. Educación y Ciudadanía. Las Palmas: Anroat, pp. 125-186.
Ayuste, A.(coord.) 2006. Educación, ciudadanía y democracia. Madrid: OEI-Horsori.

Articles publicats

Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2016).  Una lectura pedagògica de la intervenció professional amb dones en contextos de prostitució: Una relació basada en el reconeixement. Temps d’Educació, 50,  189-204.   ISSN: 0214-7351
Ayuste, A.; Escofet, A.; Obiols, N.; Masgrau, M. (2016). Aprendizaje-servicio y codiseño en la formación de maestros: vías de integración de las experiencias y perspectivas de los estudiantes. Bordón, 2(68),  169-183. ISSN: 0210-5934
Ayuste, A.; Gijón, M.; Payá, M.; Rubio, L. (2015).  Social work and prostitution: an approach to educational practices. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457
Payá, M.; Ayuste, A.; Rubio, L.; Gijón, M.; (2015).  Intervención con mujeres en contextos de prostitución: lectura pedagógica desde diferentes voces. Teoría de la Educación, 27 (2-2015),  137-159.   ISSN: 1130-3743
Ayuste, A., Gijón, M.; Payá, M.; Rubio,L. (2015). Social work and prostitution; an approach to educational practices. European Journal of Social Work, pp. 1-14.
Ayuste, A.; Payá, M. (2014). La relación educativa con mujeres en contextos de prostitución: la dimensión pedagógica de la intervención. Educación XX1. 17 (1). pp.291-308. DOI:10.5944/educxx1.17.1.10715
Ayuste, A.; Trilla, J. (2012). Intellectuals as intellectuals, citizens and educators. Aula de Encuentro. Revista de investigación y comunicación de experiencias educativas. Año XV, pp. 107-117
Ayuste, A.; Payá, M. (2010). Prácticas cooperativas y redes de relación de las mujeres inmigrantes. Bordón. 62 (4). pp. 37-49.
Ayuste, A.; Medina, A.; Payà, M.; Romañá, T. (2009).  El significat del projecte migratori: les dones parlen de la seva experiencia. Temps d’Educació, 37, pp. 149-168.
Ayuste, A.; Payà, M.; Romañá, T.; Baltasar, E. (2007). De la societat d’origen a la societat d’acollida: una aproximació als processos migratoris de les dones marroquínes i dominicanes. Temps d’Educació, pp. 165-181.
Ayuste, A.; Trilla, J. (2005). Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. Revista de Educación, nº 336, pp. 219-248.
Ayuste, A. (2005). Intereducación. Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación. Salamanca. Vol. 17, pp. 49-80.