Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

CONCURS FOTO-LITERARI TEXTOGRAFIA 2023

CONDICIONS DE LES TEXTOGRAFIES

S’entén per textografia la fusió de text i imatge, per la qual cosa es requereix un microrelat i una fotografia per a participar en el concurs. Es valorarà tant el text i la imatge com la relació entre ambdós. La llengua dels microrelats ha de ser la catalana o la castellana, i el nombre màxim de paraules serà de 300 mots. Les condicions de presentació seran les següents: un document word o pdf, a doble espai, lletra Arial 12 i en un full DIN A-4. Les fotografies han de ser pròpies del participant/col·lectiu. Per a acreditar-ne l’autoria caldrà adjuntar una declaració responsable (es pot descarregar del mateix web). Tota textografia ha de dur un títol.

Es permet la participació col·lectiva. Cada participant o col·lectiu només hi pot presentar una textografia.

Accedeix a tota la informació