Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSION AND ACCESS 
 
                 

HDK01

Food and Nutrition

2021 / 2022

SPECIFIC INFORMATION OF THE PROCESS
 
CATALÀ
Termini de presentacions: 15 d'octubre de 2021. NOMÉS PER ELS ALUMNES QUE ESTAN ESPERANT LA NOTA DEL TFM (TREBALL FINAL DE MÀSTER) PER MATRICULAR-SE.
Places disponibles per a aquest període de matrícula del curs 2021/22: 20
Per poder avaluar la sol·licitud d'admissió i accés al doctorat és imprescindible enviar en format electrònic a través d'aquesta aplicació tota la documentació que es demana.
Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i els documents no estan signats electrònicament, s'hauran d'enviar o entregar fotocòpies compulsades a la Secretaria de la Facultat (Adrià Potel).
ELS ALUMNES AMB RESOLUCIÓ CONDICIONADA hauran de portar a la Secretaria de la Facultat de Farmàcia els originals sol.licitats per la seva comprovació AMB CITA PRÈVIA (Per demanar cita prèvia, contactar amb Adrià Potel a: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)

ESPAÑOL
Plazo de presentación: 15 de octubre de 2021.SÓLO PARA LOS ALUMNOS QUE ESTÁN ESPERANDO LA NOTA DEL TFM (TRABAJO FINAL DE MÁSTER) PARA MATRICULARSE.
Plazas disponibles para este período de matrícula del curso 2021/22: 20
Para poder evaluar la solicitud de admisión y acceso al doctorado es imprescindible enviar en formato electrónico a través de esta aplicación toda la documentación necesaria.
Para un acceso definitivo, si la titulación es española y los documentos no están firmados electrónicamente, se tendrán que enviar o entregar fotocopias compulsadas a la Secretaria de la Facultad (Adrià Potel).
LOS ALUMNOS CON RESOLUCIÓN CONDICIONADA deberán aportar a la Secretaria de la Facultat de Farmàcia los originales solicitados para su comprobación CON CITA PREVIA (Para pèdir cita previa, contactar conAdrià Potel a: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)


ENGLISH
Deadline for submission: October 15, 2021. ONLY FOR STUDENTS WHO ARE WAITING FOR THE TFM GRADE (FINAL MASTER'S THESIS) TO BE ABLE TO ENROLL.
Places available for this enrollment period of the 2021/22 course: 20
In order to evaluate the application for admission and access to the doctorate, it is essential to send all the necessary documentation in electronic format through this application.
For a definitive access, if the degree is Spanish and the documents are not signed electronically, certified photocopies must be sent or delivered to the Faculty Secretaria (Adria Potel)
STUDENTS WITH A CONDITIONED RESOLUTION must provide to the Secretary of the Faculty of Farmàcia the originals requested for its verification WITH AN APPOINTMENT (To request an appointment, contact Adrià Potel at: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)

ACCESS WITH UB STUDENT ID
 
Do you study or have you studied at the University of Barcelona ? Access with your ID by clicking here.
 
Don't know your ID? Find your ID.

I DON'T HAVE STUDENT ID
 
DOCUMENT TYPE
NUMBER
Surname
Second surname
Name
Date of birth