Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSION AND ACCESS 
 
                 

HDK0C

Citizenship and Human Rights

2021 / 2022

SPECIFIC INFORMATION OF THE PROCESS
 
CATALÀ
Per poder avaluar la sol·licitud d'admissió i accés al doctorat és imprescindible enviar en format electrònic a través d'aquesta aplicació tota la documentació que es demana.
Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i els documents no estan signats electrònicament, s'hauran d'enviar o entregar fotocòpies compulsades a la Secretaria de la Facultat.
Els alumnes amb titulació estrangera hauran d'enviar per correu postal o missatgeria, en tot cas, la documentació requerida, a més de pujar-la a aquesta aplicació.

Requisits de presentació de documents acadèmics expedits a l'estranger: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

EMAIL CONTACTE ADMISSIÓ mayos@ub.edu
EMAIL CONTACTE ACCÉS: secretariafilosofia@ub.edu
TFN CONTACTE ACCÉS: 934037721

ESPAÑOL
Para poder evaluar la solicitud de admisión y acceso al doctorado es imprescindible enviar en formato electrónico a través de esta aplicación toda la documentación necesaria.
Para un acceso definitivo, si la titulación es española y los documentos no están firmados electrónicamente, se tendrán que enviar o entregar fotocopias compulsadas a la Secretaria de la Facultad.
Los alumnos con titulación extranjera tendrán que enviar por correo postal o mensajería, en todo caso, la documentación requerida, además de subirla a esta aplicación.

Requisitos de presentación de documentos académicos expedidos en el extranjero: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

EMAIL CONTACTO ADMISIÓN: mayos@ub.edu
EMAIL CONTACTO ACCESO: secretariafilosofia@ub.edu
TFN CONTACTO ACCESO: 934037721

ENGLISH
In order to evaluate the application for admission and access to the doctorate, it is essential to send all the necessary documentation in electronic format through this application.
For a definitive access, if the degree is Spanish and the documents are not signed electronically, certified photocopies must be sent or delivered to the Faculty Secretariat.
Students with foreign qualifications will have to send by post or courier, in any case, the required documentation, in addition to uploading it to this application.

Requirements for submitting documents issued abroad: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/legalitzacio_en.htm

EMAIL CONTACT ADMISSION: mayos@ub.edu
EMAIL CONTACT ACCESS: secretariafilosofia@ub.edu
TEL.CONTACT ACCESS: 934037721

ACCESS WITH UB STUDENT ID
 
Do you study or have you studied at the University of Barcelona ? Access with your ID by clicking here.
 
Don't know your ID? Find your ID.

I DON'T HAVE STUDENT ID
 
DOCUMENT TYPE
NUMBER
Surname
Second surname
Name
Date of birth