Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSIÓ I ACCÉS 
 
                 

HDK05

Biomedicina

2021 / 2022

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS
 
CATALÀ
Termini de presentacions: 28 de febrer de 2022. NOMÉS PER ELS ALUMNES QUE ESTAN ESPERANT LA NOTA DEL TFM (TREBALL FINAL DE MÀSTER) PER MATRICULAR-SE.
Per poder avaluar la sol·licitud d'admissió i accés al doctorat és imprescindible enviar en format electrònic a través d'aquesta aplicació tota la documentació que es demana.
Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i els documents no estan signats electrònicament, s'hauran d'enviar o entregar fotocòpies compulsades a la Secretaria de la Facultat (Adrià Potel).
ELS ALUMNES AMB RESOLUCIÓ CONDICIONADA hauran de portar a la Secretaria de la Facultat de Farmàcia els originals sol.licitats per la seva comprovació AMB CITA PRÈVIA (Per demanar cita prèvia, contactar amb Adrià Potel a: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)

ESPAÑOL
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2022. SÓLO PARA LOS ALUMNOS QUE ESTÁN ESPERANDO LA NOTA DEL TFM (TRABAJO FINAL DE MÁSTER) PARA MATRICULARSE.
Plazas disponibles para este período de matrícula del curso 2021/22: 100
Para poder evaluar la solicitud de admisión y acceso al doctorado es imprescindible enviar en formato electrónico a través de esta aplicación toda la documentación necesaria.
Para un acceso definitivo, si la titulación es española y los documentos no están firmados electrónicamente, se tendrán que enviar o entregar fotocopias compulsadas a la Secretaria de la Facultad (Adrià Potel).
LOS ALUMNOS CON RESOLUCIÓN CONDICIONADA deberán aportar a la Secretaria de la Facultat de Farmàcia los originales solicitados para su comprobación CON CITA PREVIA (Para pèdir cita previa, contactar conAdrià Potel a: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)


ENGLISH
Deadline for submission: February 28, 2022. ONLY FOR STUDENTS WHO ARE WAITING FOR THE TFM GRADE (FINAL MASTER'S THESIS) TO BE ABLE TO ENROLL.
In order to evaluate the application for admission and access to the doctorate, it is essential to send all the necessary documentation in electronic format through this application.
For a definitive access, if the degree is Spanish and the documents are not signed electronically, certified photocopies must be sent or delivered to the Faculty Secretaria (Adria Potel)
STUDENTS WITH A CONDITIONED RESOLUTION must provide to the Secretary of the Faculty of Farmàcia the originals requested for its verification WITH AN APPOINTMENT (To request an appointment, contact Adrià Potel at: accesdoctorat.farmacia@ub.edu)

ENTRADA AMB IDENTIFICADOR UB
 
Estudies o has estudiat alguna vegada a la Universitat de Barcelona? Per accedir has d'utilitzar el teu identificador clicant aquí.
 
No saps els teu identificador? Troba l'identificador.

NO TINC IDENTIFICADORS
 
TIPUS DE DOCUMENT
NÚMERO DE DOCUMENT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement