Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSIÓ I ACCÉS 
 
                 

HDK0R

Física

2021 / 2022

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS
 
CATALÀ
Termini de presentacions: 28 de febrer de 2022 (amb titulació prèvia espanyola). 31 de gener de 2022 (amb titulació prèvia estrangera).
Per poder avaluar la sol·licitud d'admissió i accés al doctorat és imprescindible enviar en format electrònic a través d'aquesta aplicació tota la documentació que es demana.
Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i els documents no estan signats electrònicament, s'hauran d'enviar o entregar fotocòpies compulsades a l'Oficina de Postgrau de la SED de Física (cal agafar cità prèvia).
Els alumnes amb titulació estrangera hauran d'enviar per correu postal o missatgeria, en tot cas, la documentació requerida, a més de pujar-la a aquesta aplicació.

ESPAÑOL
Plazo de presentación: 28 de febrero de 2022 (con titulación previa española).31 de enero de 2022 (con titulación previa extranjera).
Para poder evaluar la solicitud de admisión y acceso al doctorado es imprescindible enviar en formato electrónico a través de esta aplicación toda la documentación necesaria.
Para un acceso definitivo, si la titulación es española y los documentos no están firmados electrónicamente, se tendrán que enviar o entregar fotocopias compulsadas a la Oficina de Postgrado de la Facultad de Física (con cita previa).
Los alumnos con titulación extranjera tendrán que enviar por correo postal o mensajería, en todo caso, la documentación requerida, además de subirla a esta aplicación.

ENGLISH
Deadline for submission: Februrary 28, 2022 (for students with qualifications from Spain Education System). January 31, 2022 (for students with qualifications from foreign Education Systems).
In order to evaluate the application for admission and access to the doctorate, it is essential to send all the necessary documentation in electronic format through this application.
For a definitive access, if the degree is Spanish and the documents are not signed electronically, certified photocopies must be sent or delivered to the Masters and Doctoral's Office -Faculty of Physics(requesting an appointment).
Students with foreign qualifications will have to send by post or courier, in any case, the required documentation, in addition to uploading it to this application.

ENTRADA AMB IDENTIFICADOR UB
 
Estudies o has estudiat alguna vegada a la Universitat de Barcelona? Per accedir has d'utilitzar el teu identificador clicant aquí.
 
No saps els teu identificador? Troba l'identificador.

NO TINC IDENTIFICADORS
 
TIPUS DE DOCUMENT
NÚMERO DE DOCUMENT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement