Doctorat - GIGA


 
im_diagrama;
ADMISSIÓ I ACCÉS 
 
                 

HDK13

Psicologia de l'Educació

2022 / 2023

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DEL PROCÉS
 
CATALÀ
Termini de sol·licituds d’admissió: de l'11 de novembre de 2021 fins al 30 de juny de 2022.
Per poder avaluar la sol·licitud d'admissió i accés al doctorat és imprescindible adjuntar en format electrònic a través d'aquesta aplicació tota la documentació que es demana.
Per a un accés definitiu, si la titulació és espanyola i no és de la Universitat de Barcelona i si els documents no estan signats electrònicament, s'haurà de presentar la documentació original requerida a la Secretaria de la Facultat.
Per a un accés definitiu, si la titulació és estrangera, s’haurà de presentar la documentació original requerida degudament legalitzada a la Secretaria de la Facultat o enviar-la per correu postal o missatgeria, a més d’adjuntar-la a aquesta aplicació. Termini de matrícula per als candidats acceptats: del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2022.

ESPAÑOL
Plazo de solicitudes de admisión: del 11 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2022.
Para poder evaluar la solicitud de admisión y acceso al doctorado es imprescindible adjuntar en formato electrónico a través de esta aplicación toda la documentación necesaria.
Para un acceso definitivo, si la titulación es española y no es de la Universitat de Barcelona y los documentos no están firmados electrónicamente, se tendrá que presentar la documentación original requerida en la Secretaria de la Facultad.
Para un acceso definitivo, si la titulación es extranjera, se tendrá que presentar la documentación original requerida debidamente legalizada en la Secretaría de la Facultad o enviarla por correo postal o mensajería, además de adjuntarla a esta aplicación. Plazo de matrícula para los candidatos aceptados: del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2022.

ENGLISH
Deadline for admission: November 11, 2021 to June 30, 2022
In order to evaluate the application for admission and access to the doctorate, it is essential to attach all the necessary documentation in electronic format through this application.
For final access, if the degree is Spanish and it is not from the Universitat de Barcelona and the documents are not signed electronically, original documentation should be presented to the Faculty Secretariat.
For final access, students with foreign qualifications should be present the original legalized documentation in the Faculty Secretariat or send it by mail or courier, in addition to attaching it to this application. Deadline for enrollment for accepted candidates: September 15 to October 31, 2022.

ENTRADA AMB IDENTIFICADOR UB
 
Estudies o has estudiat alguna vegada a la Universitat de Barcelona? Per accedir has d'utilitzar el teu identificador clicant aquí.
 
No saps els teu identificador? Troba l'identificador.

NO TINC IDENTIFICADORS
 
TIPUS DE DOCUMENT
NÚMERO DE DOCUMENT
Primer cognom
Segon cognom
Nom
Data de naixement