Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
Español English UB
Imatge de diagramació
Requisits dels documents acadèmics expedits a l'estranger Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 
Legalització
Traduccions oficials
Còpies Compulsades
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Els documents expedits a l'estranger que s'aportin a procediments de la UB hauran de ser documents oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui.

Procés de legalització de documents acadèmics expedits a l'estranger

 

Concepte

Per a certificar la validesa d'estudis realitzats a l'estranger, és necessari realitzar uns tràmits específics que permetin verificar l'existència tant de la institució que els ha emès, com dels estudis que s'han cursat i els títols obtinguts.

La legalització de documents estrangers es regeix en virtut dels convenis internacionals que s'apliquen entre el país que expedeix el document acadèmic i el país davant el qual es busca acreditar l'autenticitat del mateix. Els tràmits varien, doncs, segons el país d'origen (i/o de destí) dels estudis o títols.La informació corresponent al procés de legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents.

Important: La legalització o postil.la ha de constar sobre el document original

 

Procediments afectats

 

La legalització de documents acadèmics és imprescindible per a la tramitació de diferents sol·licituds, com són:

 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a estudis oficials de màster universitari i doctorat
 • Estudi d'equivalència de títol per a l'accés a màsters i programes propis del grup UB
 • Convalidació parcial d'estudis estrangers
 • Homologació del títol de doctor

 

 

Documents que han d'estar legalitzats

 

 

 • Títols Acadèmics
 • Certificats acadèmics
 • Document emès per l'autoritat del país d'origen, competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de Màster / Doctorat en aquell país
 • Suplement Europeu al Títol (SET)
 • Altres documents necessaris per a resoldre la sol·licitud que siguin requerits pel òrgans de la UB competents per resoldre el procediment que correspongui

 

Tipologies de Convenis Internacionals
Segons l'Estat de procedència dels documents, els tràmits necessaris per a la seva legalització (i, per tant, per a que aquests documents tinguin validesa a l'Estat espanyol) seran uns o altres, en funció de si hi ha algun Conveni Internacional aplicable.

Les diferents situacions, i procediments de legalització, que podem trobar són les següents:

A. Estats membres de la Unió europea i signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea

B. Països que han subscrit el Conveni de L'Haia de 05/10/1961

C. Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello

D. La resta de països

 

A. Estats membres de la Unió Europea i signataris de l'acord sobre Espai Econòmic Europeu o acord bilateral amb la Unió Europea

Condicions No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents.No obstant, els certificats expedits per universitats pertanyents a aquests països hauran d’incloure el vist-i-plau del rector o càrrec equivalent de la Universitat.
Països
 • Estats membres de la Unió Europea:
  • Alemanya
  • Àustria
  • Bèlgica
  • Bulgària
  • Croàcia
  • Dinamarca
  • Eslovàquia
  • Eslovènia
  • Espanya
  • Estònia
  • Finlàndia
  • França
  • Grècia
  • Holanda
  • Hongria
  • Itàlia
  • Irlanda
  • Letònia
  • Lituània
  • Luxemburg
  • Malta
  • Polònia
  • Portugal
  • Regne Unit * (documents presentats fins l'1 de novembre de 2021)
  • República Txeca
  • Romania
  • Suècia
  • Xipre

  * El Reial Decret del 24 de juny pel qual es prorroga el termini establer en la disposició addicional tercera del Reial Decret-llei 38/2020, de 29 de desembre,

  "Prorrogar, por un plazo de cuatro meses, el plazo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, respecto de las medidas de homologación, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios contempladas en dicha disposición, de tal forma que no se requerirá la apostilla del Convenio de La Haya para las solicitudes que hubieran sido presentadas antes del 1 de noviembre de 2021, conforme a lo previsto en dicha disposición.
  on ens parla d'aquest Decret del 24 de juny pel qual es prorroga fins a l'1 de novembre de 2021 la necessitat de legalitzar els documents amb l'apostilla de la Haya."

 • Països signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu:
  • Islàndia
  • Liechtenstein
  • Noruega
 • Acord bilateral amb la Unió Europea:
  • Suïssa

B. Països que han subscrit el Conveni de l'Haia

Concepte Legalització mitjançant un únic segell, conegut com a Postil·la de l'Haia.
Condicions Les autoritats competents del país han de realitzar el reconeixement de les signatures dels responsables acadèmics i han d'estendre l'oportuna postil·la o legalització única.

El reconeixement i la postil·la han de figurar sobre el document original.

Països Països que han subscrit el Conveni de L'Haia, són els següents:

Llista de països (pàgina del propi Conveni)

Autoritats que intervenen La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents. Com a referència, es pot consultar:

Autoritat competent dels països signants (pàgina del propi Conveni)

Característiques de la legalització

En el document s'estamparà un segell de forma quadrada d'un mínim de 9x9cm, que contindrà les següents dades:

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.- País .............................................

El presente documento público

2.- Ha sido firmado por .........................
3.- quien actua en calidad de ................
4.- y está revestido del sello/timbre ................

Certificado

5.- en ................................................
6.- el día ............................................
7.- por ....................................................
8.- bajo el número ........................................
9.- Sello/timbre: ..........

10.- Firma .....................

i que l'Autoritat competent haurà de completar.

• Podeu veure'n un exemple:

Veure exemple

 

 C. Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello

Condicions

Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica.
La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents
La legalització ha de figurar sobre el document original.

Països

Països que han subscrit el Conveni d'Andrés Bello:

  • Bolívia
  • Colòmbia
  • Cuba
  • Xile
  • Equador
  • Espanya
  • Panamà
  • Paraguai
  • Perú
  • Veneçuela 

Autoritats que intervenen

1. Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats acadèmics.
2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell país. 

Característiques de la legalització

Veure exemple

D. La resta de països

Condicions

Els documents han de ser legalitzats per via diplomàtica.
La informació corresponent a aquesta legalització ha de ser facilitada per la universitat on heu cursat els estudis, l'autoritat competent o serveis consulars del país d'origen dels documents
La legalització ha de figurar sobre el document original.

Autoritats que intervenen 1. Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats acadèmics.
2. Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquell país.
Característiques de la legalització

(El procediment es el mateix que l'establer per als països del Conveni d'Andrés Bello) Veure exemple

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Última actualització o validació:15.07.2021