M0M0V - Psicogerontologia
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
PSICOGERONTOLOGIA - CURS 2023-24

CATALÀ
1r període: 3 abril a 23 juny 2023
Resolucions: del 26 al 30 de juny 2023

2n període: 3 juliol a 1 setembre 2023
Resolucions: del 4 al 8 setembre 2023

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 MB) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF

-Curriculum vitae
-Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
-Expedient acadèmic (alumnes UB) o certificat acadèmic personal (alumnes altres universitats)
-Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1
-Còpia del títol de Grau o Llicenciatura (còpia del resguard o certificat substitutori del mateix). En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2023, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat.

Consultes: mastersoficialspsico@ub.edu

ESPAÑOL
1r período: 3 abril a 23 junio 2023
Resoluciones: del 26 al 30 de junio 2023

2º período: 3 julio a 1 septiembre 2023
Resoluciones: del 4 al 8 de septiembre 2023

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa "smallpdf"

-Curriculum Vitae
-Copia del DNI, pasaporte o cédula de identidad
-Expediente académico (alumnos UB) o certificado académico personal (alumnos otras universidades)
-Certificado Equivalencia Nota Media (únicamente candidatos con titulación extranjera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Copia del título de Grado o Licenciatura, en su defecto, copia del resguardo o certificado sustitutorio del mismo En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2023, adjuntar entonces el certificado de notas actualizado.

Consultas: mastersoficialspsico@ub.edu

ENGLISH
1st period: 03/04/2023 to 23/06/2023
Admissions decision: 30/06/2023

2nd period: 3/07/2023 to 1/09/2023
Admissions decision: 8/09/2023

To complete the preinscription, the following documents need to be attached:

-Curriculum vitae
-Copy of ID card, passport or identity card
-Copy of the academic certificate of grades (oficial) of the Degree or Bachelor’s Degree
-Certificate Equivalence Average grade (only candidates with a foreign qualification) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-A copy of the Bachelor’s or Bachelor’s degree, failing which, a copy of the certificate or certificate in lieu thereof In the event that the studies have not yet been completed and there is provision to do so by September 2022, then attach the updated note certificate.