MD30B - Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5745000 - FACULTAT DE QUÍMICA

Informació addicional:
CATALÀ

Es recomana que després de sol·licitar la inscripció s'enviï una notificació via e-mail a la coordinadora (i.sires@ub.edu) que es posarà en contacte amb l'interessat el més aviat possible.
Es convenient recordar que la inscripció definitiva en el màster resta pendent a disposar de la documentació necessària per formalitzar la matricula de màster. Documentació: títol acadèmic d'accés, curriculum vitae, certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats (amb les assignatures, crèdits i qualificacions). Els alumnes estrangers han d'entregar la documentació (títol de grau/llicenciat i certificat acadèmic) legalitzada per via diplomàtica; en el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial corresponent.
Per l'entrega presencial de documentació a la secretaria s'ha de demanar cita prèvia https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa. La documentació espanyola que no tingui signatura digital hauran de portar originals a la secretaria. La documentació estrangera sempre s'haurà de poder verificar els originals a la secretaria.
La comissió de coordinació del màster estudiarà el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, es tornarà a posar en contacte amb cadascun d'ells/elles per a realitzar una entrevista.


CASTELLANO

Se recomienda que al solicitar la inscripción se envie una notificación via e-mail a la coordinadora (i.siresub.edu) que se pondrá en contacto con el interesado lo antes posible.
La inscripción definitiva en el máster queda pendiente de disponer de la documentación necesaria para formalizar la matrícula de máster. Documentación: título académico de acceso, currículum vitae, certificación académica oficial de los estudios realizados (con las asignaturas, créditos y calificaciones).
Los alumnos extranjeros tienen que entregar la documentación (título de licenciado/grado y certificado académico) legalizada per vía diplomática; en el caso que esta documentación no esté en lengua española es necesario entregar también la traducción oficial correspondiente.
Para la entrega presencial de documentación en la secrtaría se ha de pedir cita previa https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa. La documentación española que no tenga firma digital tendrá que aportar originales a la secretaría. La documentación extranjera siempre tendrá que verificarse en la secretaría.
La comisión de coordinación del máster estudiará el perfil de cada estudiante preinscrito y, si se considera oportuno, se volverá a poner en contacto con cada uno de ellos/ellas para realizar una entrevista.

ENGLISH

It is recommended that when applying for registration will send a notification via e-mail to the coordinator (i.sires @ ub.edu) who will contact the applicant as soon as possible.
In order to complete the pre-insciption the following documents need to be available. Documents: title of academic degree, curriculum vitae and academic transcripts of your undergraduate and graduate studies. The official copies of the degree certificate and the certificate listing the subjects have to be authenticated and officially translated by the appopriate diplomatic channel.
For the delivery of the original documentation, an appointment must be made at the secretariat https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa. Spanish documentation that does not have a digital signature will have to provide originals to the secretary. Foreign documentation will always need to be verified at the secretariat.
The Master¿s coordination committee will consider the profile of each student pre-registered and, if appropiate, will contact him/her for an interview.