M0M0V - Psicogerontologia
Període 2
Curs acadèmic 2021 / 2022
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
PSICOGERONTOLOGIA - CURS 2021-22

CATALÀ

2n període: 1 juliol a 3 setembre 2021
Resolucions: aprox. 8 setembre 2021

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 Mb) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF
-Curriculum vitae
-Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
-Carta de motivació dirigida al coordinador del màster on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster (màxim 2 pàgines)
-Còpia del certificat acadèmic de notes del Grau o Llicenciatura
-Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1
-Còpia del títol de Grau o Llicenciatura (còpia del resguard o certificat substitutori del mateix). En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2021, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat.

Aconsellem seleccionar la opció de permetre rebre notificacions electròniques per a rebre totes les comunicacions a través del teu correu electrònic.

Consultes: mastersoficialspsico@ub.edu

ESPAÑOL

2º período: 1 julio a 3 septiembre 2021
Resoluciones: aprox. 8 septiembre 2021

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa "smallpdf"
-Curriculum Vitae
-Copia del DNI, pasaporte o cédula de identidad
-Carta de motivación dirigida al coordinador del máster donde se expongan los motivos por los cuales interesa cursar el máster (máximo 2 páginas)
-Copia del certificado académico de notas del Grado o Licenciatura
-Certificado Equivalencia Nota Media (únicamente candidatos con titulación extranjera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Copia del título de Grado o Licenciatura, en su defecto, copia del resguardo o certificado sustitutorio del mismo En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2021, adjuntar entonces el certificado de notas actualizado.

Aconsejamos seleccionar en el formulario de preinscripción la opción de permitir recibir notificaciones electrónicas para recibir todas las comunicaciones a través de tu correo electrónico.

Consultas: mastersoficialspsico@ub.edu

ENGLISH

2nd period: 1/07/2021 to 3/09/2021
Admissions decision: 8/09/2021

To complete the preinscription, the following documents need to be attached:

-Curriculum vitae
-Copy of ID card, passport or identity card
-Motivation letter addressed to the coordinator of the master’s degree where the reasons why it is interesting to study the master’s degree (maximum 2 pages)
-Copy of the academic certificate of grades of the Degree or Bachelor’s Degree
-Certificate Equivalence Average grade (only candidates with a foreign qualification) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-A copy of the Bachelor’s or Bachelor’s degree, failing which, a copy of the certificate or certificate in lieu thereof In the event that the studies have not yet been completed and there is provision to do so by September 2021, then attach the updated note certificate. Indicate this situation in the letter of motivation for the coordinator to take into account.