M2B03 - Recerca en Comportament i Cognició
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
RECERCA EN COMPORTAMENT I COGNICIÓ
CURS 2023-24

CATALÀ

Període preinscripció: 3/04/2023 - 16/06/2023
Resolució: del 26 al 30 de juny 2023

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 MB) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF

-Còpia del DNI o passaport.
-Còpia del títol de Grau o Llicenciatura. En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2023, adjuntar el certificat de notes actualitzat.
-Expedient acadèmic (alumnes UB); certificat acadèmic personal (alumnes altres universitats)
-Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1
-Document acreditatiu o certificat de nivell d'anglès.
-Currículum breu.
-Carta de motivació (màxim una pàgina) en la qual es detallin els motius d'interès per a incorporar-se al programa, les expectatives acadèmiques i les professionals.
-Altres documents (certificats de nivell d'espanyol per a estrangers, cartes de recomanació, etc.) que es desitgi aportar a la Comissió de Màster d'acord amb els criteris de selecció.


ESPAÑOL

Período preinscripción: 3/04/2023 - 16/06/2023
Resolución: del 26 al 30 de junio 2023

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa "smallpdf"

-Copia del DNI o pasaporte.
-Copia del título de Grado o Licenciatura. En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2023, adjuntar el certificado de notas actualizado.
-Expediente académico (alumnos UB); certificado académico personal (alumnos otras universidades)
-Certificado Equivalencia Nota Media (únicamente candidatos con titulación extranjera)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Documento acreditativo o certificado de nivel de inglés.
-Currículo breve.
-Carta de motivación (máximo una página) en la que se detallen los motivos de interés para incorporarse al programa, las expectativas académicas y las profesionales.
-Otros documentos (certificados de nivel de español para extranjeros, cartas de recomendación, etc.) que se desee aportar a la Comisión de Máster de acuerdo con los criterios de selección.

ENGLISH
Preinscription period: from 3/04/2023 to 16/06/2023
Notification (admission decisions): last week of June, 2023

The following documentation must be attached by the pre-registration form, in PDF format and maximum size of 3 Mb. We recommend using the program "smallpdf" before loading the files to minimize their weight.

-Copy of ID or passport.
-A copy of the graduate or university degree. If the studies have not yet been completed and it is expected to be completed by September 2023, then attach the updated note certificate.
-Oficial transcript of records.
-Certificate Equivalence Average Grade (only candidates with foreign qualifications)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Proof of English proficiency or certificate.
-Short curriculum.
-Motivation letter (maximum one page) detailing the reasons for interest in joining the programme, academic and professional expectations.
-Other documents (certificates of level of Spanish for foreigners, letters of recommendation, etc.) that you wish to contribute to the Master’s Commission according to the selection criteria.