M0R08 - Gestió Pública Avançada
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5344000 - FACULTAT DE DRET

Informació específica del procés:

Informació addicional:
AVÍS IMPORTANT:

En el moment de formalitzar la preinscripció al màster cal abonar una taxa de 30,21 €.
Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa.

DOCUMENTACIÓ
• DNI o passaport
• Carta de motivació amb adreça postal, electrònica i telèfon.
• Currículum Vitae
• Certificat acadèmic oficial ( Expedient acadèmic per alumnes de grau a la UB )
• Còpia del títol o resguard de pagament (per a alumnes d’universitats espanyoles)
• Còpia del Títol per a estudiants estrangers (per fer la matrícula caldrà estar traduït i
legalitzat per via diplomàtica)

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar des del mateix formulari de preinscripció, per tal que la sol·licitud pugui ser valorada. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de presentar la documentació original.

RESOLUCIÓ

Hi ha tres resolucions d'admesos:

PRIMERA RESOLUCIÓ: 15 d'abril de 2024 (sol·licituds presentades fins el 27 de març)
SEGONA RESOLUCIÓ: 15 de juliol de 2024 (sol·licituds presentades fins el 30 de juny)
TERCERA RESOLUCIÓ: Si hi ha places vacants


RESERVA DE PLAÇA
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150€ en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024.

AVISO IMPORTANTE:

En el momento de formalizar la preinscripción en el máster es necesario abonar una tasa de 30,21 €.
Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa.

DOCUMENTACIÓN
• DNI o pasaporte
• Carta de motivación con dirección postal, electrónica y teléfono.
• Currículum Vitae
• Certificado académico oficial ( Expedient acadèmic per alumnes de grau a la UB )
• Copia del título o resguardo de pago (para alumnos de universidades españolas)
• Copia del Título para estudiantes extranjeros (para realizar la matrícula habrá que estar traducido y
legalizado por vía diplomática)

Toda la documentación deberá adjuntarse desde el mismo formulario de preinscripción, a fin de que la solicitud pueda ser valorada. En el momento de formalizar la matrícula deberá presentarse la documentación original.

RESOLUCIÓN

Hay tres resoluciones de admitidos:

PRIMERA RESOLUCIÓN: 15 de abril de 2024 (solicitudes presentadas hasta el 27 de marzo)
SEGUNDA RESOLUCIÓN: 15 de julio de 2024 (solicitudes presentadas hasta el 30 de junio)
TERCERA RESOLUCIÓN: Si hay plazas vacantes


RESERVA DE PLAZA
Las personas admitidas tendrán que hacer un pago de 300 € en concepto de reserva de plaza, o de 150 € en caso de estudiantes de la UB que hayan obtenido una beca en el curso 2023-2024.