M0V02 - Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
6544000 - FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
CATALÀ

Primer període de preinscripció: Del 29 de gener al 30 de juny 2024.
Segon període de preinscripció: De l'1 de juliol al 5 de setembre 2024.*

*El segon període està condicionat al nombre de places restants disponibles.

LES SOL·LICITUDS ES RESOLDRAN PER ORDRE D'ENTRADA.

AVÍS IMPORTANT: PER UNA PRIMERA VALORACIÓ, CAL ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA UTILITZANT AQUEST FORMULARI. El Certificat de nivell llengua espanyola (mínim B2), només l'han d'aportar els estudiants que provenen de països no hispano-parlants.

ATENCIÓ: PER PENJAR LA DOCUMENTACIÓ DINS EL FORMULARI: Primer cal confirmar la sol·licitud i desprès, adjuntar documentació.

PER MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/legalitzacio.htm

ESPAÑOL

Primer periodo de preinscripción: Del 29 de enero al 30 de junio 2024.
Segundo periodo de preinscripción: Del 1 de julio al 5 de septiembre 2024.*

*El segundo periodo está condicionado al número de plazas restantes disponibles.

LAS SOLICITUDES SE RESOLDRÁN POR ORDEN DE ENTRADA.

AVISO IMPORTANTE: PARA UNA PRIMERA VALORACIÓN, ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA MEDIANTE ESTE FORMULARIO.El Certificado de nivel de lengua española (mínimo B2), solo lo deben aportar los estudiantes que provienen de países no hispanohablantes.

ATENCIÓN: PARA COLGAR LA DOCUMENTACIÓN DENTRO DEL FORMULARIO: Primero hay que confirmar la solicitud y después. adjuntar la documentación.


MÁS INFORMACIÓN: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

ENGLISH

First intake: January 29th– June 30th 2024.
Second intake:July 1st – September 5th 2024.*

*The second intake is conditional on the places that remain available.

Applications will be resolved in order of arrival.

Note: candidates must complete the application process before uploading the required documentation. The Spanish Language Level Certificate (minimum B2) must only be provided by students who come from non-Spanish-speaking countries.

More information is available here: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/legalitzacio_en.htm