M2206 - Fisiologia Integrativa
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5644000 - FACULTAT DE BIOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
AVÍS IMPORTANT: Per a poder valorar la preinscripció s'ha d'adjuntar la documentació mitjançant aquest formulari i HAVER REALITZAT EL PAGAMENT CORRESPONENT DE LES TAXES: 30,21€. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es realitzi. Solament es tindrà en compte aquelles sol·licituds de preinscripció en les quals s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. L'IMPORT DE LES TAXES NO ÉS REEMBORSABLE.

ATENCIÓ: Per a adjuntar la documentació dins del formulari primer fa falta confirmar la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: https://www.ub.edu/portal/web/biologia/masters-oficials2

INFORMACIÓ WEB MÀSTER : https://www.ub.edu/portal/web/biologia/masters-oficials/-/ensenyaments/detall/6287229

ALUMNES AMB TITULACIÓ ESTRANGERA: DOCUMENT EQUIVALÈNCIA NOTES https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

UN COP ADMÉS AL MÀSTER, PER ASSEGURAR LA TEVA PLAÇA S’HA DE FER UN PAGAMENT DE 300€ QUE ES DESCOMPTARAN DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.

---
AVISO IMPORTANTE: Para poder valorar la preinscripción se debe adjuntar la documentación mediante este formulario y HABER REALIZADO EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS TASAS: 30,21€. Esta cantidad se debe abonar por cada preinscripción que se realice. Solamente se tendrá en cuenta aquellas solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa. EL IMPORTE DE LAS TASAS NO ES REEMBOLSABLE.

ATENCIÓN: Para adjuntar la documentación dentro del formulario primero hace falta confirmar la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: https://www.ub.edu/portal/web/biologia/masters-oficials2

INFORMACIÓN WEB MÁSTER: https://www.ub.edu/portal/web/biologia-es/masteres-oficiales/-/ensenyaments/detall/7328477

ALUMNOS CON TITULACIÓN EXTRANJERA: DOCUMENTO EQUIVALENCIA NOTAS https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

UNA VEZ ADMITIDO AL MÁSTER, PARA ASEGURAR TU PLAZA SE DEBE REALIZAR UN PAGO DE 300€ QUE SE DESCONTARAN DEL PAGO DE LA MATRÍCULA.
---
IMPORTANT NOTICE: In order to assess the pre-registration, you must attach the documentation using this form and HAVE MADE THE CORRESPONDING PAYMENT OF THE FEES: €30.21. This amount must be paid in each pre-registration that is made. Only those requests for pre-registration in which the payment of this fee is accredited will be considered.
THE AMOUNT OF THE FEES IS NON-REFUNDABLE.

ATTENTION: To attach the documentation within the form, you must first confirm the request.

DOCUMENTATION TO PROVIDE: https://www.ub.edu/portal/web/biologia/masters-oficials2

MASTER'S WEB INFORMATION: https://www.ub.edu/portal/web/biology/university-master-s-degrees/-/ensenyaments/detall/7322939

STUDENTS WITH FOREIGN DEGREES: GRADE EQUIVALENCE DOCUMENT https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

ONCE ADMITTED TO THE MASTER, TO SECURE YOUR PLACE YOU MUST MAKE A PAYMENT OF 300€ WHICH WILL BE DEDUCTED FROM THE REGISTRATION FEE.