M0M0D - Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I EQUIPS EN LES ORGANITZACIONS
CURS 2023-24

CATALÀ

Període preinscripció: 2/05/2023 - 9/06/2023
Resolució: del 10 al 14 de juliol 2023 aprox.

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 Mb) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF

-Curriculum vitae
-Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
-Carta de motivació dirigida al Coordinador del Màster exposant els motius pels quals estàs interessat a cursar el postgrau
-Còpia del certificat de notes de la teva llicenciatura/grau
-Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#*ds1
-Còpia del títol de la teva llicenciatura/grau (còpia del resguard o certificat substitutori del mateix). Títol universitari en Psicologia o Relacions Laborals (llicenciatura o grau) o equivalents. Altres titulacions d'accés: GAP, Sociologia, Empresarials i Econòmiques, Dret o ADE. Altres perfils formatius afins poden requerir cursar, prèvia entrevista, els complements de formació que li siguin indicats per la Coordinació del Màster.

En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2023, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat.

Consultes: mastergdo@ub.edu


ESPAÑOL

Período preinscripción: 2/05/2023 - 9/06/2023
Resolución: del 10 al 14 de julio 2023 aprox.

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa "smallpdf"

-Currículum Vitae
-Copia del DNI, pasaporte o cédula de identidad
-Carta de motivación dirigida al Coordinador del Máster exponiendo los motivos por los que estás interesado en cursar el posgrado
-Copia del certificado de notas de tu licenciatura/grado
-Certificado Equivalencia Nota Media (únicamente candidatos con titulación extranjera)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Copia del título de tu licenciatura/grado (copia del resguardo o certificado sustitutorio del mismo). Título universitario en Psicología o Relaciones Laborales (licenciatura o grado) o equivalentes. Otras titulaciones de acceso: GAP, Sociología, Empresariales y Económicas, Derecho o ADE. Otros perfiles formativos afines pueden requerir cursar, previa entrevista, los complementos de formación que le sean indicados por la Coordinación del Máster.

En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2023, adjuntar entonces el certificado de notas actualizado.

Consultas: mastergdo@ub.eduENGLISH

Preinscription period: from 2/05/2023 to 9/06/2023
Notification (admission decisions): from 10 to 14 July 2023 approximately

-Resume
-Copy of ID card, passport or identity card
-Motivation letter addressed to the Master’s Coordinator explaining the reasons why you are interested in pursuing the postgraduate course
-Copy of your bachelor/degree certificate
-Certificate Equivalence Average Grade (only candidates with foreign qualifications)
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html#ds1
-Copy of your degree/degree