M280D - Recerca Clínica
Període 1
Curs acadèmic 2021 / 2022
6031100 - FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Especialidades que no se imparten:
Z0007 Oncologia Traslacional i Aplicada

Tota la documentació s'ha de penjar directament a la web en format PDF.
Els alumnes estrangers han d'entregar la següent documentació legalitzada per via diplomàtica:
• Títol de graduat/ llicenciat i certificat acadèmic amb l’equivalència al barem espanyol. Més informació: ANECA http://www.aneca.es./
En el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial corresponent.
En el moment de formalitzar la preinscripció cal abonar una taxa. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme.
Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa i que hagin adjuntat la documentació.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toda la documentación se debe colgar directamente en formato PDF.
Los alumnos extranjeros deben entregar la siguiente documentación legalizada por vía diplomática:
• Título de graduado/licenciado y certificado académico, con la equivalencia al baremo español. Más información: ANECA http://www.aneca.es./
En caso de que esta documentación no esté en lengua española o inglesa, deberá entregar la traducción oficial correspondiente.
En el momento de formalizar la preinscripción en el máster, deberá abonarse una tasa. Solo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa y hayan adjuntado la documentación.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
All documentation must be posted directly in PDF format.
Foreign students must submit the following legalized documentation through diplomatic channels:
• Graduate / bachelor's degree and academic certificate, with the equivalence to the Spanish scale. More information: ANECA http://www.aneca.es./
In case this documentation is not in Spanish or English, you must submit the corresponding official translation.Official certificate containing qualifications and the average score. Foreign students must calculate the equivalence between their rating scale and the Spanish scale 10 points. + information: ANECA http://www.aneca.es./ Further C.V
When complete the registration must pay a fee. This amount must be paid each registration to be carried out.
Just take into account requests enrollment accrediting paying this fee and documentation.