M130J - Intervencions Socials i Educatives
Període 1
Curs acadèmic 2022 / 2023
6644000 - FACULTAT D'EDUCACIÓ

Informació específica del procés:

Informació addicional:
CATALÀ

Termini de preinscripció:

Primer període: del 1 de febrer al 30 de juny de 2022
Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre de 2022

El pagament relacionat amb la preinscripció no es retornarà.

Documentació que cal presentar abans que finalitzi el termini:

·Còpia del títol de llicenciatura o equivalent i del certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes i la mitjana ponderada.

L'alumnat que ha cursat els estudis a la Universitat de Barcelona no ha de presentar aquesta documentació.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger la documentació acadèmica ha d'estar traduïda i/o legalitzada segons procedeixi.

· Còpia del DNI o passaport
· Currículum detallat
· Carta de motivació o escrit justificatiu d'interès pel màster

Una vegada confirmada la sol·licitud podreu afegir la documentació requerida mitjançant el mateix formulari electrònic.

MOLT IMPORTANT: Només es valoraran les sol·licituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció.

En el cas que sigueu acceptats/ades al màster, una vegada finalitzat el procés de selecció, caldrà presentar la documentació acadèmica original abans de la matrícula.

Els resultats del procés es notificaran a les persones interessades i es publicaran al web del màster.

Coordinació del màster: Dra. Esther Luna (eluna@ub.edu)

ESPAÑOL

Plazo de preinscripción:

Primer periodo: del 1 de febrero al 30 de junio de 2022
Segundo perioodo: del 1 de julio al 4 de septiembre de 2022

Documentación que debe presentarse antes que finalice el plazo:

·Copia del título de licenciatura o equivalente y del certificado académico con las calificaciones obtenidas y la media ponderada.

El alumnado que ha cursado los estudios en la Universidad de Barcelona no tiene que presentar esta documentación.

En el caso de estudios cursados en el extranjero la documentación académica tiene que estar traducida y/o legalizada según proceda.

· Copia del DNI o pasaporte
· Currículum detallado
· Carta de motivación o ecscrito justificativo de interés por el máster

Una vez confirmada la solicitud podréis añadir la documentación requerida mediante el mismo formulario electrónico.


MUY IMPORTANTE: Sólo se valorarán las solicitudes que incluyan la documentación requerida e incorporen el pago de la tasa de preinscripción.

En el caso de ser aceptatados/as en el máster, una vez finalizado el proceso de selección, será necesario presentar la documentación académica original antes de la matrícula.

Los resultados del proceso se notificarán a la personas interesadas y se publicarán en el web del máster.

Coordinación del máster: Dra. Esther Luna (eluna@ub.edu)