MD303 - Enginyeria Química
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5745000 - FACULTAT DE QUÍMICA

Informació addicional:
CATALÀ
Per poder avaluar la sol·licitud de preinscripció al Màster en Enginyeria Química és imprescindible enviar en format electrònic a través d'aquest aplicatiu la següent documentació:
- Currículum vitae
- Certificat de Notes
- Títol de llicenciat o resguard conforme s'han abonat els drets per a l'expedició del títol
- Carta de motivació, en la qual el sol·licitant es presenti i exposi els motius pels quals vol cursar el màster
- Certificat oficial del nivell de coneixements d'anglès (únicament si es disposa d'ell).
Els alumnes amb titulació estrangera també hauran d'enviar la documentació que s'indica a la següent adreça:
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html?
NOTA IMPORTANT: Aquesta sol·licitud de preinscripció al màster no es farà efectiva fins que no es rebin els documents anteriorment esmentats. No caldrà que s'enviïn aquells documents que tinguin signatura electrònica.
Per portar presencialment a la secretaria els documents sense signatura electrònica, s'ha de demanar cita prèvia a través de la nostra pàgina web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa

ESPAÑOL
Para poder evaluar la solicitud de preinscripción al Máster de Ingeniería Química es imprescindible enviar en formato electrónico a través de esta aplicación la siguiente documentación:
- Currículum vitae
- Certificado de Notas
- Título de licenciado o resguardo conforme se han abonado los derechos para la expedición del título.
- Carta de motivación, en la cual el solicitante se presente y exponga los motivos por los que quiere cursar el máster.
- Certificado oficial del nivel de conocimientos de inglés (únicamente si se dispone de él)
Los alumnos con titulación extranjera también tendrán que enviar la documentación que se indica en la siguiente dirección:
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html?
NOTA IMPORTANTE: Esta solicitud de preinscripción al máster no se hará efectiva hasta que no se reciban los documentos citados anteriormente. No será necesario enviar aquellos documentos que tengan firma electrónica.
Para traer presencialmente los documentos originales a secretaría, se ha de pedir cita previa a través de nuestra página web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa

ENGLISH
To evaluate the request of pre-enrolment to the Chemical Engineering Master Program is indispensable to send in electronic format to this application the following documentation:
- Curriculum vitae
- Academic qualifications
- Degree certificate
- A motivation letter in which the applicant exposes the reasons for wanting to take the master
- Official Certificate of English level (only if available)
Students with foreign degrees will also have to submit the documents listed at the following address:
http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripcio/acces_preinscripcio.html?
IMPORTANT NOTE: This request of pre-enrolment will not take effect until the aforementioned documents are received.
For the delivery of the original documentation, an appointment must be made at the secretary https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa.