M120B - Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional/Master's Degree Erasmus Mundus in Theoretical Chemistry and Computational Modelling
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5745000 - FACULTAT DE QUÍMICA

Informació addicional:
Aquesta sol·licitud de preinscripció al màster no es farà efectiva fins que no es rebin els documents que es demanen. Es convenient recordar també que per a poder acceptar definitivament aquestes sol·licituds s'ha de presentar en paper tota la documentació que no tingui signatura electrònica.

CATALÀ

Per a completar la pre-inscripció heu d'enviar la documentació que no tingui signatura electrònica per correu postal o presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química C/ Martí i Franquès, s/n Barcelona 08028. No s'acceptarà cap documentació rebuda per altres vies (mail o fax).
Documentació: còpia compulsada del títol acadèmic d'accés, curriculum vitae, certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats (amb les assignatures, crèdits i qualificacions).
Els alumnes estrangers han d'entregar la documentació (títol de llicenciat i certificat acadèmic) legalitzada per via diplomàtica; en el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial corresponent.
La comissió de coordinació del màster estudiarà el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, es posarà en contacte amb cadascun d'ells/elles per a realitzar una entrevista.
Per l'entrega presencial dels documents originals a Secretaria, s'ha de demanar cita prèvia a través de la nostra pàgina web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa


CASTELLANO

Para completar la preinscripción se deberá enviar la documentación que no tenga firma electrónica por correo postal o presencialmente a la Secretaria de Estudiantes de la Facultad de Química C/ Martí i Franquès, s/n Barcelona 08028. No se aceptará documentación recibida por otras vias (mail o fax).
Documentación: copia compulsada del título académico de acceso, currículum vitae, certificación académica oficial de los estudios realizados (con las asignaturas, créditos y calificaciones).
Los alumnos extranjeros tienen que entregar la documentación (título de licenciado y certificado académico) legalizada per vía diplomática; en el caso que esta documentación no esté en lengua española es necesario entregar también la traducción oficial correspondiente.
La comisión de coordinación del máster estudiará el perfil de cada estudiante preinscrito y, si se considera oportuno, se pondrá en contacto con cada uno de ellos/ellas para realizar una entrevista.
Para traer los originales presencialmente a Secretaría se ha de pedir cita previa a través de nuestra página web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa

ENGLISH

In order to complete the pre-insciption the following documents need to be sent by regular post or personally delivered to Secretaria d'Estudiants at Facultat de Química C/Martí i Franqués, s/n Barcelona 08028. All documents recevied by other means (mail or fax) will not be accepted. Documents: copies or identification document and title of academic degree, curriculum vitae and academic transcripts of your undergraduate and graduate studies. The official copies of the degree certificate and the certificate listing the subjects have to be authenticated and officially translated by the appopriate diplomatic channel. The masters coordination committee will consider the profile of each estudent and, if is necessary, will contact him/her to arrange an interview.
For the delivery of the original documentation, an appointment must be made at the secretariat https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa.