MD30F - Química i Bioquímica Sanitàries
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5745000 - FACULTAT DE QUÍMICA

Informació addicional:
CATALÀ
Títols d'admissió Grau en Química, Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques,
Biotecnologia o d'altres titulacions afins amb formació equivalent que la Comissió Coordinadora del Màster valorarà.

Per a completar la pre-inscripció heu d'enviar la documentació a través d'aquest aplicatiu i els que no tinguin signatura electrònica també hauran d'enviar-la o portar-la presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Química C/ Martí i Franquès, s/n Barcelona 08028. No s'acceptarà cap documentació rebuda per altres vies (mail o fax).
Documentació: títol acadèmic d'accés, certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats (amb les assignatures, crèdits i qualificacions).

Els alumnes estrangers han d'entregar la documentació (títol de llicenciat i certificat acadèmic) legalitzada per via diplomàtica; en el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial a l'espanyol corresponent.
La comissió de coordinació del màster estudiarà el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, es posarà en contacte amb cadascun d'ells/elles per a realitzar una entrevista.


CASTELLANO

Títulos de admisión: Grado en Química, Biología, Bioquímica, Ciencias Biomédicas,
Biotecnología, u otras titulaciones afines con formación equivalente que la Comisión
Coordinadora del Máster valorará.

Para completar la preinscripción se deberá enviar la documentación a través de esta aplicación y presencialmente a la Secretaria de Estudiantes de la Facultad de Química C/ Martí i Franquès, s/n Barcelona 08028. No se aceptará documentación recibida por otras vias (mail o fax).
Documentación: título académico de acceso, certificación académica oficial de los estudios realizados (con las asignaturas, créditos y calificaciones).

Los alumnos extranjeros tienen que entregar la documentación (título de licenciado y certificado académico) legalizada per vía diplomática; en el caso que esta documentación no esté en lengua española es necesario entregar también la traducción oficial al español correspondiente.
La comisión de coordinación del máster estudiará el perfil de cada estudiante preinscrito y, si se considera oportuno, se pondrá en contacto con cada uno de ellos/ellas para realizar una entrevista.

ENGLISH

In order to complete the pre-insciption the following documents need to be sent by regular post or personally delivered to Secretaria d'Estudiants at Facultat de Química C/Martí i Franqués, s/n Barcelona 08028. All documents recevied by other means (mail or fax) will not be accepted. Documents: copies or identification document and title of academic degree, curriculum vitae and academic transcripts of your undergraduate and graduate studies. The official copies of the degree certificate and the certificate listing the subjects have to be authenticated and officially translated by the appopriate diplomatic channel. The masters coordination committee will consider the profile of each estudent and, if is necessary, will contact him/her to arrange an interview.