M0C0D - Lògica Pura i Aplicada
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5145000 - FACULTAT DE FILOSOFIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Documentacio que s'ha de presentar:

- Un curriculum vitae acadèmic, en format lliure.

- Una relació dels cursos superats de nivell de grau i postgrau, especificant el centre d'estudi i les qualificacions obtingudes.

- Una breu explicació dels motius que duen el candidat a estudiar aquest Màster, de si tenen la intenció d'especialitzar-se en alguna disciplina, i altra informació que considerin rellevant.

- Opcionalment, poden incloure els noms, afiliació i adreça electrònica de dos professors o investigadors que coneguin el candidat i en puguin donar referències.

La documentació la podeu adjuntar directament a l'aplicatiu de preinscripció.

Documentación a presentar:

- Un curriculum vitae académico, en formato libre.

- Una relación de las asignaturas superadas a nivell de grado y posgrado, especificando el centro de estudio y las calificaciones obtenidas.

- Una breve explicación de la motivación del candidato a estudiar este Máster, de si tienen la intención de especializarse en alguna disciplina, y cualquier otra información que consideren relevante.

- Opcionalmente, pueden incluir los nombres, afiliación y dirección electrónica de dos profesores o investigadores que conozcan al candidato y puedan dar referencias.


Required documents:

- An academic curriculum vitae.

- The list of passed courses, with specification of the school and the grade obtained.

- A short statement about the reasons for wanting to enter this Master, about whether they want to specialise somehow, and any other information they may think may be relevant.

- Optionally, they can include the names, affiliation and e-mail address of two scholars who know the candidate and can give references.

These documents should be scanned and uploaded when completing the online application form.
Please note that this is for admission purposes only. If you are admitted you will still need to present original documents in order to enroll in the course.
It is compulsory for the final admission effectiveness:

- To submit before the 29th of July 2022 all the original documents required for the enrollment process. These documents should be also legalized and/or translated when needed.
You can check the documents required following this link:
https://www.ub.edu/portal/web/philosophy/documents-masters-enrolment

- Do the enrollment process during the established period and pay for your registration.