M2B03 - Recerca en Comportament i Cognició
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
RECERCA EN COMPORTAMENT I COGNICIÓ
CURS 2024-25

CATALÀ

Període preinscripció: 3/04/2024 - 14/06/2024
Resolució: del 26 de juny al 3 de juliol 2024

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 MB) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF

-DNI o passaport.
-Còpia del títol de Grau o Llicenciatura. En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2024, adjuntar el certificat de notes actualitzat.
-Expedient acadèmic (alumnes UB); certificat acadèmic personal (alumnes altres universitats)
-Certificat Equivalència Nota Mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera) https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
-Document acreditatiu o certificat de nivell d'anglès.
-Currículum breu.
-Carta de motivació (màxim una pàgina) en la qual es detallin els motius d'interès per a incorporar-se al programa, les expectatives acadèmiques i les professionals.
-Altres documents (certificats de nivell d'espanyol per a estrangers, cartes de recomanació, etc.) que es desitgi aportar a la Comissió de Màster d'acord amb els criteris de selecció.


ESPAÑOL

Período preinscripción: 3/04/2024 - 14/06/2024
Resolución: del 26 de junio al 3 de julio 2024

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa "smallpdf"

-DNI o pasaporte.
-Título de Grado o Licenciatura. En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2024, adjuntar el certificado de notas actualizado.
-Expediente académico (alumnos UB); certificado académico personal (alumnos otras universidades)
-Certificado Equivalencia Nota Media (únicamente candidatos con titulación extranjera)
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
-Documento acreditativo o certificado de nivel de inglés.
-Currículo breve.
-Carta de motivación (máximo una página) en la que se detallen los motivos de interés para incorporarse al programa, las expectativas académicas y las profesionales.
-Otros documentos (certificados de nivel de español para extranjeros, cartas de recomendación, etc.) que se desee aportar a la Comisión de Máster de acuerdo con los criterios de selección.

ENGLISH
Preinscription period: from 3/04/2024 to 14/06/2024
Notification (admission decisions): last week of June, 2024

The following documentation must be attached by the pre-registration form, in PDF format and maximum size of 3 Mb. We recommend using the program "smallpdf" before loading the files to minimize their weight.

-ID or passport.
-The graduate or university degree. If the studies have not yet been completed and it is expected to be completed by September 2023, then attach the updated note certificate.
-Official transcript of records.
-Certificate Equivalence Average Grade (only candidates with foreign qualifications)
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
-Proof of English proficiency or certificate.
-Short curriculum.
-Motivation letter (maximum one page) detailing the reasons for interest in joining the programme, academic and professional expectations.
-Other documents (certificates of level of Spanish for foreigners, letters of recommendation, etc.) that you wish to contribute to the Master’s Commission according to the selection criteria.