MD308 - Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5745000 - FACULTAT DE QUÍMICA

Informació addicional:
CATALÀ

Es recomana que després de sol·licitar la inscripció s'enviï una notificació via e-mail a la comissió de coordinació (master-mc@ub.edu)que es posarà en contacte amb l'interessat el més aviat possible.
Es convenient recordar que la inscripció definitiva en el màster resta pendent a disposar de la documentació necessària per formalitzar la matricula de màster. Documentació: còpia compulsada del títol acadèmic d'accés, curriculum vitae, certificació acadèmica oficial dels estudis realitzats (amb les assignatures, crèdits i qualificacions). Els alumnes estrangers han d'entregar la documentació (títol de llicenciat i certificat acadèmic) legalitzada per via diplomàtica; en el cas que aquesta documentació no estigui en llengua espanyola s'haurà d'entregar la traducció oficial corresponent.
La comissió de coordinació del màster estudiarà el perfil de cada estudiant preinscrit i, si es considera necessari, es tornarà a posar en contacte amb cadascun d'ells/elles per a realitzar una entrevista.
NOTA IMPORTANT: Aquesta sol·licitud de preinscripció al màster no es farà efectiva fins que no es rebin els documents anteriorment esmentats. No caldrà que s'enviïn aquells que tinguin signatura electrònica.
Per portar presencialment els documents originals a secretaria, s'ha de demanar cita prèvia per la nostra pàgina web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa

CASTELLANO

Se recomienda que al solicitar la inscripción se envie una notificación via e-mail a la comisión de coordinación (master-mc@ub.edu)que se pondrá en contacto con el interesado lo antes posible.
La inscripción definitiva en el máster queda pendiente de disponer de la documentación necesaria para formalizar la matrícula de máster. Documentación: copia compulsada del título académico de acceso, currículum vitae, certificación académica oficial de los estudios realizados (con las asignaturas, créditos y calificaciones).
Los alumnos extranjeros tienen que entregar la documentación (título de licenciado y certificado académico) legalizada per vía diplomática; en el caso que esta documentación no esté en lengua española es necesario entregar también la traducción oficial correspondiente.
La comisión de coordinación del máster estudiará el perfil de cada estudiante preinscrito y, si se considera oportuno, se volverá a poner en contacto con cada uno de ellos/ellas para realizar una entrevista.
NOTA IMPORTANTE: Esta solicitud de preinscripción al máster no se hará efectiva hasta que no se reciban los documentos citados anteriormente. No será necesario que se envíen aquellos que tengan firma electrónica.
Para traer los documentos originales a la Secretaría, se ha de pedir cita previa a través de nuestra página web: https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa

ENGLISH

It is recommended that when applying for registration will send a notification via e-mail to the Coordination Commision(master-mc@ub.edu) who will contact the applicant as soon as possible.
In order to complete the pre-insciption the following documents need to be available. Documents: copies or identification document and title of academic degree, curriculum vitae and academic transcripts of your undergraduate and graduate studies. The official copies of the degree certificate and the certificate listing the subjects have to be authenticated and officially translated by the appopriate diplomatic channel. The Master¿s coordination committee will consider the profile of each student pre-registered and, if appropiate, will contact him/her for an interview.
IMPORTANT NOTE: This request of pre-enrolment will not take effect until the aforementioned documents are received.
For the delivery of the original documentation, an appointment must be made at the secretary https://www.ub.edu/portal/web/quimica/detall/-/detall/cita-previa.