MD70C - Física dels Sistemes Complexos i Biofísica
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5744000 - FACULTAT DE FÍSICA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Els alumnes que sol·licitin l'accés al Màster oficial de la Facultat de Física hauran d'aportar la següent documentació:

- DNI o passaport
- Currículum Vitae
- Expedient Acadèmic (ensenyament procedent de la UB) o Certificat Acadèmic (ensenyament d'altres universitats)
- Títol de grau/llicenciat o resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició del títol per a alumnes d’universitats espanyoles. Els alumnes d’universitats estrangeres hauran d’aportar el Títol o substitutori d’aquest i, en cas que els estudis provinguin de països que no pertanyen al EEES, aquest haurà d’estar postil·lat o legalitzat (segons si el país d’origen pertany al Conveni de l’Haia o no)*

*Aclariment sobre la presentació del Títol d’accés al Màster:

El Títol o resguard no serà imprescindible en el procés de preinscripció però sí per l’accés a la matrícula (en cas d’admissió al màster). Més informació sobre el procés de matrícula a la nostra pàgina web (https://www.ub.edu/portal/web/fisica/matricula-masters-oficials)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Los alumnos que soliciten acceso al Máster oficial de la Facultad de Física tendrán que aportar la siguiente documentación:

- DNI o pasaporte
- Currículum Vitae
- Expediente académico (enseñanza procedente de la UB) o Certificado Académico (enseñanza de otras universidades)
- Título de grado/licenciado o resguardo conforme se han pagado los derechos de expedición del título para alumnos de universidades españolas. Los alumnos de universidades extranjeras deberán aportar el Título o sustitutorio de éste y, en caso de que los estudios provengan de países que no pertenecen al EEES, éste deberá estar apostillado/legalizado (según si el país de origen pertenece al Convenio de la Haya o no)*

*Aclaración sobre la presentación del Título de acceso al Máster:

El Título o resguardo no será imprescindible para el proceso de preinscripción, pero sí para el de acceso a la matrícula (en caso de admisión al master). Más información sobre el proceso de matrícula en nuestra web (https://www.ub.edu/portal/web/fisica-es/matricula-masteres)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Students who apply to the official master's degree at the Faculty of Physics will have to provide the following documentation:

- DNI or passport
- Curriculum Vitae
- Academic transcript (teaching from the UB) or Official Academic Certificate (teaching from other universities)
- Bachelor's degree or receipt as payment fees have been paid for students of Spanish universities. Students from foreign universities must provide the Degree or its substitute certificate and, if the studies come from countries that do not belong to the EHEA, it must be apostilled/legalized (depending on whether the country of origin belongs to the Hague Convention or not)*

*Clarification on the presentation of the Master's Access Degree:

The Degree will not be essential for the pre-registration process, but it will be necessary for access to enrolment (in case of admission to the master's degree). More information about the registration process on our website (https://www.ub.edu/portal/web/physics/enrolment-masters)