M0M0D - Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES I EQUIPS EN LES ORGANITZACIONS
CURS 2024-25

CATALÀ

Període preinscripció: 2/05/2024 - 7/06/2024
Resolució: del 8 al 12 de juliol 2024

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 Mb)

-Currículum Vitae
-Còpia del DNI / Passaport / NIE
-Carta de motivació dirigida al coordinador del màster on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster.
-Certificat acadèmic de notes dels estudis realitzats. En cas de ser estudiant UB, és suficient amb l'expedient acadèmic. En cas de no ser estudiant UB és obligatori aportar el "Certificat acadèmic personal".
-Certificat Oficial Equivalència Nota Mitjana Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (només titulació estrangera)
-Títol de Grau o Llicenciatura (si escau resguard o certificat substitutori del mateix). Títol universitari en Psicologia o Relacions Laborals (llicenciatura o grau) o equivalents. Altres titulacions d'accés: GAP, Sociologia, Empresarials i Econòmiques, Dret o ADE. Altres perfils formatius afins poden requerir cursar, prèvia entrevista, els complements de formació que li siguin indicats per la Coordinació del Màster.
En el cas que encara no estiguin els estudis finalitzats i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2024, adjuntar llavors el certificat de notes actualitzat. Indicar aquesta situació en la carta de motivació perquè el coordinador ho tingui en compte.

Consultes: mastergdo@ub.edu


ESPAÑOL

Período preinscripción: 2/05/2024 - 7/06/2024
Resolución: del 8 al 12 de julio 2024

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb)

-Currículum Vitae
-Copia del DNI / Pasaporte / NIE
- Carta de motivación dirigida al coordinador del máster donde se expongan los motivos por los cuales interesa cursar el Máster.
-Certificado académico de notas de los estudios realizados. En caso de ser estudiante UB, es suficiente con el Expediente Académico. En caso de no ser estudiante UB, es obligatorio aportar el “Certificado Académico Personal”.
-Certificado Oficial Equivalencia Nota Media Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (sólo titulación extranjera) Se puede obtener aquí:
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
-Título de Grado o Licenciatura (copia del resguardo o certificado sustitutorio del mismo). Título universitario en Psicología o Relaciones Laborales (licenciatura o grado) o equivalentes. Otras titulaciones de acceso: GAP, Sociología, Empresariales y Económicas, Derecho o ADE. Otros perfiles formativos afines pueden requerir cursar, previa entrevista, los complementos de formación que le sean indicados por la Coordinación del Máster.
En el caso de que aún no estén los estudios finalizados y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2024, adjuntar entonces el certificado de notas actualizado. Indicar esta situación en la carta de motivación para que el coordinador lo tenga en cuenta.

Consultas: mastergdo@ub.eduENGLISH

Preinscription period: from 2/05/2024 to 7/06/2024
Notification (admission decisions): from 8 to 12 July 2024


To complete the preinscription, the following documents need to be attached:

. Updated curriculum and labor life
. Photocopy of your Passport/Identity card/NIE
-Motivation letter addressed to the Master’s Coordinator explaining the reasons why you are interested in pursuing the postgraduate course
. Academic qualifications
. Certificate of equivalence (only candidates with foreign qualifications)
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
. Title or academic degree

Documents should be included attached with the preinscription, in pdf format and maximum size of 3 Mb.

Contact: mastergdo@ub.edu