M0J08 - Gestió de Continguts Digitals
Període 2
Curs acadèmic 2024 / 2025
6444000 - FACULTAT D'INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS

Informació específica del procés:

Informació addicional:
La documentació necessària per formalitzar la preinscripció és la següent:

1.Títol d’accés al Màster o còpia autèntica del títol emesa per l’organisme competent.
2. Certificat acadèmic personal.
3.Document d’identitat/passaport/NIE.
4.Currículum vitae.
5.Certificat d’altes títols que sumin punts en els criteris de selecció publicats.
6.Document expedit al país d’origen i convenientment legalitzat que acrediti que el títol faculta pera accedir a estudis oficials de màster.

És de compliment obligat que tot document que doni accés al Màster (títol o còpia autèntica i certificat acadèmic) expedit per una institució aliena a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) estigui degudament legalitzat o postil·lat conforme als requisits dels documents acadèmics expedits a l’estranger.

La persona interessada es fa responsable d’adjuntar tota la documentació sol·licitada a la plataforma de preinscripció, així com de qualsevol modificació que s’hi realitzi dins del període de preinscripció en què hagi participat.

A més a més, la documentació aportada haurà d’estar expedida en català, espanyol o anglès, amb traducció oficial. Es consideren traduccions vàlides:

-Traducció oficial feta per traductor jurat legalment inscrit a Espanya.
-Traducció oficial feta per representació diplomàtica.
-Traducció feta per traductor oficial a l’estranger (en aquest cas la signatura ha d’estar legalitzada).

Perquè la preinscripció sigui vàlida cal aportar la documentació sol·licitada i abonar una taxa de 30,21 euros al moment de formalitzar-la. Aquest import es podrà pagar per Internet a través dels sistemes habituals i també amb targeta de crèdit.
Podeu sol·licitar una entrevista amb el Coordinador del màster enviant un correu al professor Jorge Franganillo (coord-mgcd@ub.edu).
__________________________________________________________________________________________

La documentación necesaria para formalizar la preinscripción es la siguiente:

1.Título de acceso al Máster o copia auténtica del título emitida por el organismo competente.
2.Certificado académico personal.
3.Documento de identidad/pasaporte/NIE.
4.Currículum vitae.
5.Certificado de otros títulos que sumen puntos en los criterios de selección publicados.
6.Documento expedido en el país de origen y convenientemente legalizado que acredite que el título faculta para el acceso a estudios oficiales de máster.

Es de obligado cumplimiento que todo documento que dé acceso al Máster (título o copia auténtica y certificado académico) expedido por una institución ajena al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) esté debidamente legalizado o apostillado conforme a los requisitos de los documentos académicos expedidos en el extranjero.

La persona interesada se hace responsable de adjuntar toda la documentación solicitada en la plataforma de preinscripción, así como de cualquier modificación que se realice en la misma dentro del período de preinscripción en el que haya participado.
Además, la documentación aportada deberá estar expedida en catalán, español o inglés, con traducción oficial. Se consideran traducciones válidas:

-Traducción oficial realizada por traductor jurado legalmente inscrito en España.
-Traducción oficial realizada por representación diplomática.
-Traducción realizada por traductor oficial en el extranjero (en este caso la firma debe estar legalizada).

Para que la preinscripción sea válida hay que aportar la documentación solicitada y abonar una tasa de 30,21 euros en el momento de formalizarla. Este importe podrá pagarse por Internet a través de los sistemas habituales y también con tarjeta de crédito.
Puede solicitar una entrevista con el Coordinador del máster enviando un correo al profesor Jorge Franganillo (coord-mgcd@ub.edu).