M2304 - Medicaments, Salut i Sistema Sanitari
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
5944000 - FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Per poder accedir al màster universitari és obligatori dur a terme la preinscripció mitjançant el formulari corresponent i adjuntar-hi la documentació següent:

1)Còpia de l'expedient acadèmic
2)Còpia del Títol o equivalent
3)Curriculum Vitae, incloent l'experiència en recerca i/o experiència professional en l'àmbit de la Salut, coneixements d'informàtica.

No cal incloure Certificat Anglès nivell B1 ni tampoc Carta de motivació


En el moment de formalitzar la preinscripció cal abonar una taxa de 30,21 euros.

Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Aquesta Taxa no és reemborsable, ja que és una taxa pública per a l'avaluació general de la sol•licitud presentada.

Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa i que hagin adjuntat la documentació.Para poder acceder al master universitario es obligatorio llevar a cabo la preinscripción mediante el formulario correspondiente y adjuntar la siguiente documentación:

1)Copia del expediente académico
2)Copia del Titulo o equivalente
3)Curriculum Vitae, incluyendo la experiencia en investigación i/o experiencia profesional en el àmbito de la Salud, conocimientos de informática.

No es necesario incluir Certificado Inglés nivel B1 ni tampoco Carta de motivación.

*Los estudiantes con titulaciones extranjeras han de realizar el proceso de Equivalencia de notas medias de estudios universitarios, para equiparar la nota media con el sistema español, deberán presentar el documento: “DECLARACIÓN DE EQUIVALENCIA DE LA NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE ESTUDIOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Link: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha/203615.html

En el momento de formalizar la preinscripción en el máster, deberá abonarse una tasa de 30,21 euros. Solo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa y hayan adjuntado la documentación.

Dicha tasa no es reembolsable, dado que se trata de una tasa pública por la valoración global de la solicitud presentada.access the master's degree required to perform pre the corresponding form and attach the following documents:

1 Copy of transcript
2) Copy of Title or equivalent
3) Curriculum Vitae, including research experience i / or professional experience in the field of health, computer skills.

No need to include Certificate English level B1 nor Cover letter.


When complete the registration must pay a fee of $ 30,21. This amount must be paid each registration to be carried out.

This fee is not refundable, since it is a public fee for the overall assessment of the application submitted.

Just take into account requests enrollment accrediting paying this fee and documentation.