MD60Q - Advocacia i Procura
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5344000 - FACULTAT DE DRET

Informació específica del procés:

Informació addicional:
AVÍS IMPORTANT:
Per accedir a aquest màster cal estar en possessió d'un títol oficial de llicenciatura o grau en dret espanyol o estranger homologat, segons determinacions del Ministeri de Justícia com a requisit de realització de la prova d'accés. Es podrà fer la preinscripció sense tenir l'ensenyament finalitzat però no s'admetrà realitzar la matrícula condicionada sense estar titulat i amb el títol sol·licitat.

En el moment de formalitzar la preinscripció al màster cal abonar una taxa de 30,21 €.
Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa, com a màxim el dia 21 de juny.

DOCUMENTACIÓ
• DNI o passaport
• Currículum Vitae
• Carta de motivació
• Certificat acadèmic personal amb la nota mitjana de l'expedient amb dos decimals (Expedient acadèmic per alumnes de grau a la UB )
• Còpia del títol o resguard de pagament (per a alumnes d’universitats espanyoles)

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar des del mateix formulari de preinscripció, per tal que la sol·licitud pugui ser valorada. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de presentar la documentació original.