M0C0B - Pensament Contemporani i Tradició Clàssica
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
5145000 - FACULTAT DE FILOSOFIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:

* AVISO PARA ALUMNOS CON TITULACIÓN EXTRANJERA DE FUERA EEES: Para poder hacer dentro de los plazos el estudio de equivalencia de la titulación de acceso, es necesario que los alumnos con titulación extranjera de fuera del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) hayan obtenido su título de acceso antes de Julio de 2023 y presenten la solicitud de estudio de equivalencia junto con la documentación requerida antes del 31 de julio para poder formalizar la matrícula en el mes de septiembre de 2023.
________________________________________________________________________________

* NOTICE FOR STUDENTS WITH A FOREIGN DEGREE OUTSIDE THE EHEA (European High Education Area): Those students whose undergraduate degrees are from outside de EHEA (European High Education Area) will need to apply for an equivalence of study before they can officially enrol. So students in this situation, when admitted, must submit their application and required documents for equivalence of study before 31 July, in order to be able to study the equivalence within the deadlines and complete the registration in September 2023.

***********************************************************************************************

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR // DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR // DOCUMENTS TO BE SENT
1. Currículum vitae (CV)
2. Expedient academic // Expediente académico // Student’s record
3. Títol academic de Llicenciatura o Grau // Título de licenciatura o Grado // Graduate studies title degree
4. Carta amb els interessos personals de l'alumne per a cursar el màster // Carta con los intereses personales del alumno para cursar el màster // Letter of interest for aplying to this master.

Aquesta documentació s’ha d’adjuntar escanejada directament al fer la preinscripció en el mateix aplicatiu, per tal de valorar l’adeqüació del candidat i proposar la seva admissió, si escau.

Tot i així, per tal que l’admissió sigui efectiva és obligatori:
- Aportar a la secretaria abans del 31 de juliol de 2023 els documents originals corresponents per formalitzar la matrícula (legalitzats i/o traduïts quan correspongui):
Podeu consultar la documentació a presentar a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/acad/MO/matricula/documentacio.html

- Formalitzar la matrícula dins el termini establert i fer el pagament bancari que se'n derivi

------------------------------------------------------------------------------------

Esta documentación se deberá adjuntar escaneada directamente al hacer la preinscripción en el mismo aplicativo, con el fin de valorar la adecuación del candidato y proponer su admission, si procede.
No obstante, para que la admisión sea efectiva es obligatorio:
- Aportar a la secretaria antes del 31 de juliol de 2023 la documentación original correspondiente para formalizar la matrícula (legalizados y/o traducidos cuando corresponda).
- Podeis consultar la documentación a presenter en el enlace siguiente:
http://www.ub.edu/acad/es/masteres/documentacion.html

- Formalizar la matrícula dentro del plazo establecido y realizar el pago bancario que se derive

-------------------------------------------------------------------------------------

These documents should be attached when doing the pre-registration process through the app, so that the candidate can be evaluated and proposed for admission accordingly.
However, it is compulsory for the final admission effectiveness:
- To submit before the 31st of July 2023 all the original documents required for the enrollment process. These documents should be also legalized and/or translated when needed.
You can check the documents required following this link:
http://www.ub.edu/acad/en/masters/documents.html

- Do the enrollment process during the established period and pay for your registration.