M0B08 - Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5944000 - FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Per poder accedir al màster universitari és obligatori dur a terme la preinscripció mitjançant el formulari corresponent i adjuntar-hi la documentació següent:

1)Còpia de l'expedient acadèmic
2)Curriculum vitae
3)Carta on exposeu les raons que us motiven a fer aquest màster i els objectius que voleu assolir.
4)Titol de Grau/Llicenciatura

En el moment de formalitzar la preinscripció cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Aquesta Taxa no és reemborsable, ja que és una taxa pública per a l'avaluació general de la sol•licitud presentada.

Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa i que hagin adjuntat la documentació.


Para poder acceder al master universitario es obligatorio llevar a cabo la preinscripción mediante el formulario correspondiente y adjuntar la siguiente documentación:

1)Copia del expediente académico
2)Curriculum vitae
3)Carta donde se expongan las razones que motivan la realización máster y los objetivos que se pretenden alcanzar.
4)Titulo de Grado/Licenciatura

En el momento de formalizar la preinscripción en el máster, deberá abonarse una tasa de 30,21 euros. Dicha tasa no es reembolsable, dado que se trata de una tasa pública por la valoración global de la solicitud presentada.

Solo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa y hayan adjuntado la documentación.Access the master's degree required to perform pre the corresponding form and attach the following documents:

1)A copy of your academic qualifications
2)Curriculum vitae
3)A short text explaining your intentions for studying this master.
4)Degree/Bachelor's Degree

When complete the registration must pay a fee of $ 30,21. This amount must be paid each registration to be carried out. This fee is not refundable, since it is a public fee for the overall assessment of the application submitted.

Just take into account requests enrollment accrediting paying this fee and documentati