M2402 - Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
5244000 - FACULTAT DE FILOLOGIA I COMUNICACIÓ

Informació específica del procés:

Informació addicional:
INFORMACIÓ EN CATALÀ
Període de preinscripció: De l’1 de març al 15 de setembre de 2023.
Les resolucions d'admissió s'emetran gradualment a mitjans de cada mes, fins al setembre (excepte a l'agost).
Cost de la Preinscripció: 30,21€ (taxa 21-22), que només seran retornats en el cas que el màster no s'arribi a impartir.
DOCUMENTACIÓ:
1. Títol o diploma dels estudis d'accés.
2. Certificació de l'expedient acadèmic (per a alumnes de la UB, és suficient amb una còpia de l'expedient).
3. Document que acrediti que el títol obtingut per l'estudiant permet accedir a estudis de Màster al país d'origen del títol (només per a estudiants procedents d'Universitats estrangeres). Aquest document no serà necessari si es presenta el Suplement del Diploma.
4. DNI/passaport/NIE
5. Acreditació de coneixement de l'anglès
6. Currículum professional o investigador
7. Escrit sobre la motivació per a cursar el màster
La documentació ha d'enviar-se a través de l'aplicació, que permet adjuntar documents en format pdf fins a un límit de 3 Mb.
ESTUDIANTS AMB TITULACIONS OBTINGUDES A UNIVERSITATS ESPANYOLES:
Un cop confirmada l'admissió per la Comissió del Máster, i abans de formalitzar la matrícula, caldrà presentar, a la Secretaria de la Facultat de Filologia, els documents originals del títol i del certificat de l'expedient acadèmic (còpia de l'expedient per a alumnes de la UB). Es compulsaran les còpies i es retornaran els originals a l'/la interessat/da.
ESTUDIANTS AMB TITULACIONS OBTINGUDES A UNIVERSITATS ESTRANGERES:
Un cop confirmada l'admissió per la Comissió del Màster, cal seguir el procés indicat a la pàgina https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/acces-masters
Podeu adreçar les vostres consultes a fil-master@ub.edu
------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN EN ESPAÑOL
Período de preinscripción: del 1 de marzo al 15 de septiembre de 2023.
Las resoluciones de admisión se emitirán gradualmente a mediados de cada mes, hasta septiembre (excepto en agosto)
Coste de la preinscripción: 30,21€ (curso 2021-22), que sólo serán devueltos en el caso que el máster no se llegue a impartir.
DOCUMENTACIÓN:
1. Título o diploma de los estudios universitarios de acceso.
2. Certificación del expediente académico (para alumnos de la UB, será suficiente con una copia del expediente).
3. Documento que acredite que el título obtenido por el estudiante permite acceder a estudios de Máster en el país de origen del título (sólo para estudiantes procedentes de Universidades extranjeras). Este documento no será necesario si se presenta el Suplemento del Diploma.
4. DNI/pasaporte/NIE
5. Acreditación de conocimientos de inglés
6. Curriculum profesional o investigador
7. Escrito sobre la motivación para cursar el máster
La documentación tendrá que enviarse a través de la aplicación, que permite adjuntar documentos en formato pdf hasta un límite de 3 Mb.

ESTUDIANTES CON TITULACIONES OBTENIDAS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS:
Una vez confirmada la admisión por la Comisión del Máster, y antes de formalizar la matrícula, tendrá que presentarse, en la Secretaría de la Facultad de Filología, los documentos originales del título y del certificado del expediente académico (copia del expediente para alumnos de la UB). Se compulsarán las copias y se devolverán los originales al/la interesado/a.
ESTUDIANTES CON TITULACIONES OBTENIDAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS:
Una vez confirmada la admisión por la Comisión del Máster, tiene que seguirse el proceso indicado en la página https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/acces-masters (information also in English.
Podéis dirigir vuestras consultas a fil-master@ub.edu