M0M0Q - Intervenció Psicosocial
Període 2
Curs acadèmic 2024 / 2025
6244000 - FACULTAT DE PSICOLOGIA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL - CURS 2024-25

CATALÀ

2n període: 17 abril al 28 de juny 2024
Resolucions: del 8 al 14 de juliol de 2024

Adjuntar dins el mateix formulari la següent documentació (format pdf màxim de 3 MB) Aconsellem utilitzar el programa SmallPDF

.Curriculum vitae
.Còpia del DNI / Passaport / NIE
.Carta de motivació dirigida al coordinador del màster on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster.
.Assignatures optatives que es triaran, i motius de l'elecció.
.Certificat acadèmic de notes dels estudis realitzats. En cas de ser estudiant UB, és suficient amb l'expedient acadèmic. En cas de no ser estudiant UB és obligatori aportar el "Certificat acadèmic personal".
.Certificat Oficial Equivalència Nota Mitjana Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (només titulació estrangera)
.Títol de Grau o Llicenciatura (si escau resguard o certificat substitutori del mateix). En el cas que en el moment de la preinscripció encara no s'hagin finalitzat els estudis i hi hagi previsió de fer-ho abans del mes de setembre de 2024, adjuntar el certificat de notes actualitzat. Indicar aquesta situació en la carta de motivació perquè el coordinador ho tingui en compte.

Consultes: suport_mastermips@ub.edu

ESPAÑOL

1r período: del 4 de marzo al 12 de abril 2024
Resoluciones: del 22 de abril al 28 de abril 2024

2º período: 17 de abril al 28 de junio 2024
Resoluciones: del 8 al 14 de julio 2024

Adjuntar la siguiente documentación en el mismo formulario (formato pdf máximo de 3 Mb). Aconsejamos utilizar el programa SmallPDF

.Currículum Vitae.
.Copia del DNI / Pasaporte / NIE.
.Carta de motivación dirigida al coordinador del máster donde se expongan los motivos por los cuales interesa cursar el Màster.
.Asignaturas optativas que se escogerán y motivos de la elección.
.Certificado académico de notas de los estudios realizados. En caso de ser estudiante UB, es suficiente con el Expediente Académico. En caso de no ser estudiante UB, es obligatorio aportar el “Certificado Académico Personal”.
.Certificado Oficial Equivalencia Nota Media Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (sólo titulación extranjera) Se puede obtener aquí:
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
.Título de Grado o Licenciatura (copia del resguardo o certificado sustitutorio del mismo). En el caso de que en el momento de la preinscripción todavía no se hayan finalizado los estudios y haya previsión de hacerlo antes del mes de septiembre de 2024, adjuntar en su lugar el certificado de notas actualizado. Indicar esta situación en la carta de motivación para que el coordinador lo tenga en cuenta.

Consultas: suport_mastermips@ub.edu

ENGLISH

1st period: 04/03/2024 to 12/04/2024
Admissions decision: 22 - 28 April 2024

2nd period: 17/04/2023 to 28/06/2024
Admissions decision: 8 - 14 July 2024

To complete the preinscription, the following documents need to be attached:

. Photocopy of your Passport/Identity card/NIE
. Updated curriculum and labor life
. Motivation letter. (Reasons for which you want to study the master. What do you know about this master and what do you expect of it)
. Optional subjects (Which subjects will you choose. Reasons of your choice)
. Academic qualifications
. Certificate of equivalence (only candidates with foreign qualifications)
https://www.universidades.gob.es/equivalencia-de-notas-medias-de-estudios-universitarios-realizados-en-centros-extranjeros/
. Title or academic degree

Documents should be included attached with the preinscription, in pdf format and maximum size of 3 Mb. It's very useful the program "smallpdf" in order to reduce the size of documents (http://smallpdf.com/compress-pdf)

Contact: suport_mastermips@ub.edu