M260D - Educació en Territoris Rurals
Període 1
Curs acadèmic 2023 / 2024
6644000 - FACULTAT D'EDUCACIÓ

Informació específica del procés:

Informació addicional:
CATALÀ

Termini de preinscripció:

Primer període: de l´1 de febrer al 30 de juny de 2023
Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre de 2023

S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

El pagament associat a la preinscripció no es retornarà.

Documentació que cal presentar abans que finalitzi el termini:

·Còpia del títol de grau o equivalent i del certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes i la mitjana ponderada.

L'alumnat que ha cursat els estudis a la Universitat de Barcelona no ha de presentar aquesta documentació.

En el cas d'estudis cursats a l'estranger la documentació acadèmica ha d'estar traduïda i/o legalitzada segons procedeixi.

· Còpia del DNI o passaport
· Currículum detallat
· Carta de motivació o escrit justificatiu d'interès pel màster

Una vegada confirmada la sol·licitud podreu afegir la documentació requerida mitjançant el mateix formulari electrònic.

Només es valoraran les sol·licituds que presentin la documentació completa i constin com a pagades.

Les notificacions de resolució es comunicaran als/les sol·licitants la primera quinzena del mes següent d'haver completat la sol.licitud.

En el cas que sigueu acceptats/ades al màster, una vegada finalitzat el procés de selecció, caldrà presentar la documentació acadèmica original abans de la matrícula.

Coordinació del màster: Dr. Roser Boix Tomas (roser.boix@ub.edu)

ESPAÑOL

Plazo de preinscripción:

Primer periodo: del 1 de febrero al 30 de junio de 2023
Segundo periodo: del 1 de julio al 4 de septiembre de 2023

Se abrirá un nuevo periodo extraordinario en septiembre en el caso de que queden plazas vacantes.

El pago asociado a la preinscripción no se devolverá.

Documentación que debe presentarse antes de que finalice el plazo:

·Copia del título de grado o equivalente y del certificado académico con las calificaciones obtenidas y la media ponderada.

El alumnado que ha cursado los estudios en la Universidad de Barcelona no tiene que presentar esta documentación.

En el caso de estudios cursados en el extranjero la documentación académica tiene que estar traducida y/o legalizada según proceda y presentar la equivalencia de las notas para poder establecer la nota media.

Este documento se obtiene en el Ministerio de Educación y Formación Profesional:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

· Copia del DNI o pasaporte
· Currículum detallado
· Carta de motivación o escrito justificativo de interés por el máster

Una vez confirmada la solicitud podréis añadir la documentación requerida mediante el mismo formulario electrónico.

Sólo se valorarán las solicitudes que presenten la documentación completa y consten como pagadas.

Las notificaciones de resolución se comunicarán a los/las solicitantes la primera quincena del mes siguiente en el que hayan completado su solicitud.

Las personas aceptadas tendrán que presentar la documentación académica original antes de hacer la matrícula.

Coordinación del máster: Dr. Roser Boix Tomas (roser.boix@ub.edu)