M0V02 - Sociologia: Transformacions Socials i Innovació
Període 1
Curs acadèmic 2021 / 2022
6544000 - FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
Primer període de preinscripció: Del 15 de gener al 2 de juliol

Segon període de preinscripció* Del 5 de juliol al 10 de setembre

*El segon període està condicionat al nombre de places restants disponibles.

LES SOL·LICITUDS ES RESOLDRAN PER ORDRE D'ENTRADA

AVÍS IMPORTANT: PER UNA PRIMERA VALORACIÓ CAL ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA UTILITZANT AQUEST FORMULARI.

ATENCIÓ: PER PENJAR LA DOCUMENTACIÓ DINS EL FORMULARI: Primer cal confirmar la sol·licitud i desprès permet adjuntar documentació.

LA DOCUMENTACIÓ DEFINITIVA QUE S'ENVII PER CORREU POSTAL CAL QUE ESTIGUI DEGUDAMENT LEGALITZADA PER VIA DIPLOMÀTICA SI ÉS EL CAS I LES CÒPIES COMPULSADES SEGONS NORMATIVA UB.

LES FOTOCÒPIES S'HAN DE COMPULSAR UN COP LEGALITZATS ELS ORIGINALS.

NO S'ACCEPTARAN FOTOCOPIES EN COLOR

PER MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/acad/noracad/