M0802 - Nanociència i Nanotecnologia
Període 1
Curs acadèmic 2021 / 2022
5744000 - FACULTAT DE FÍSICA

Informació específica del procés:

Informació addicional:
No es tindran en compte les sol·licituds que no hagin pujat a l'aplicació els documents en pdf de:
- Certificat/expedient acadèmic amb el detall de les assignatures cursades i qualificacions (emès per la universitat d'origen)
- Currículum vitae.

No se tendrán en cuenta las solicitudes que no hayan adjuntado en la aplicación los documentos en pdf de:
- Certificado/expediente académico con el detalle de las asignaturas cursadas y calificaciones emitido por la universidad de origen)
- Currículum vitae.

To complete the pre-inscription process,the following documents have to be submitted:
* Academic Certificate of studies performed, with qualifications and duration (number of credits or ECTS)
* CCVV


Informació addicional / Información adicional / Additional information:

https://www.ub.edu/portal/web/fisica/tramits-masters