MD601 - Anàlisi Política i Assessoria Institucional
Període 1
Curs acadèmic 2024 / 2025
5344000 - FACULTAT DE DRET

Informació específica del procés:

Informació addicional:
AVÍS:

En el moment de formalitzar la preinscripció cal abonar una taxa de 30,21 €. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa.

DOCUMENTACIÓ
• DNI o passaport
• Carta de motivació amb adreça postal, electrònica i telèfon.
• Currículum Vitae
• Certificat acadèmic oficial ( Expedient acadèmic per alumnes de grau a la UB )
• Còpia del títol o resguard de pagament (per a alumnes d’universitats espanyoles)
• Còpia del Títol per a estudiants estrangers (per fer la matrícula caldrà estar traduït i
legalitzat per via diplomàtica)

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar des del mateix formulari de preinscripció, per tal que la sol·licitud pugui ser valorada. En el moment de formalitzar la matrícula s’haurà de presentar la documentació original.

Resolucions:
Sol·licituds presentades de l’1 de febrer al 27 de març, Resolució: 9 d’abril
Sol·licituds presentades del 28 de març fins el 30 de juny, Resolució: 15 de juliol

AVISO:

En el momento de formalizar la preinscripción es necesario abonar una tasa de 30,21 €. Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes de preinscripción en las que se acredite el pago de esta tasa.

DOCUMENTACIÓN
• DNI o pasaporte
• Carta de motivación con dirección postal, electrónica y teléfono.
• Currículum Vitae
• Certificado académico oficial ( Expedient acadèmic per alumnes de grau a la UB )
• Copia del título o resguardo de pago (para alumnos de universidades españolas)
• Copia del Título para estudiantes extranjeros (para realizar la matrícula habrá que estar traducido y
legalizado por vía diplomática)

Toda la documentación deberá adjuntarse desde el mismo formulario de preinscripción, a fin de que la solicitud pueda ser valorada. En el momento de formalizar la matrícula deberá presentarse la documentación original.

Resoluciones:
Solicitudes presentadas del 1 de febrero al 27 de marzo, Resolución: 9 de abril
Solicitudes presentadas del 28 de marzo al 30 de junio, Resolución: 15 de julio