logoub

 

P R I V A D E S A - NÚVOL UB

 


torreUB

fondoblau

La Universitat de Barcelona i Microsoft Ibèrica disposen d’un acord de col·laboració i d’un conveni  específic  signats per l’ús de l’Office 365. Dels contractes establerts destaquem les garanties:
 • Les dades allotjades al servei Office 365 són propietat únicament i exclusivament de la Universitat de Barcelona.
 • Microsoft es compromet a no fer servir mai aquestes dades per a cap altra finalitat que no sigui la estipulada als contractes.
 • Microsoft no revelarà mai dades de la Universitat de Barcelona a terceres persones, ni  a les autoritats a no ser que les sol·licitin segons els procediments legalment establerts.
 • Les dades de la Universitat de Barcelona d’aquest servei estan allotjades als Data Centers que Microsoft té establerts físicament a la Unió Europea.
 • La Universitat de Barcelona  pot prescindir en qualsevol moment del servei Office 365, podent recuperar la totalitat de les seves dades. Microsoft té la obligació de destruir totes les còpies de seguretat d’aquestes dades que obrin en el seu poder .

Protecció de dades
Els contractes signats entre la Universitat de Barcelona i Microsoft contenen les garanties suficients en materia de protecció de dades segons l’Agencia Española de Protección de Datos:

 • Els contractes inclouen les “clàusules tipus” de la Unió Europea.
 • La Universitat de Barcelona revisa, periòdicament, les auditories de seguretat i les empreses contractades per Microsoft, per fer un seguiment rigorós.
 • Office 365 ha passat una auditoria de compliment de la LOPD i el seu reglament, per fitxers de nivell alt.

Auditories i controls de seguretat
El servei Office 365 disposa de la certificació de seguretat ISO 27001, la certificació FISMA (Federal Information Security Management Act), FedRAMP i  gaudeix de la certificació de conformitat de nivell alt de l’Esquema Nacional de Seguridad, d’obligat compliment per a les administracions públiques.
Afegir que durant el 2016, el servei d’Office 365 ha passat els següents controls de seguretat:

 • ISO 27001-2013
 • ISO 27018-2014
 • NIST 800-53A Rev

Més informació

Contracte de serveis de Microsoft Declaració de privadesa de Microsoft

PRIVADESA UB

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els serveis informàtics de la Universitat de Barcelona es comprometen a l’acompliment de la seva obligació de secret respecte les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per aquest efecte adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La recollida i tractament automatitzat de dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari/ària i el seguiment de les consultes plantejades per les persones usuàries.
És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informin sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.
L’usuari/ària pot exercitar en tot  moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-se a l’Àrea de Tecnologies a l’adreça Travessera de les Corts 131-159, Recinte de la Maternitat, Pavelló Rosa 0828 Barcelona.
Els serveis informàtics de la Universitat de Barcelona es reserven la facultat de modificar en el futur la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o de la interpretació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquest cas, si els serveis informàtics de la Universitat de Barcelona introdueixen alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari/ària podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l’usuari/ària es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.
Els serveis informàtics de la Universitat de Barcelona mantenen els nivells de protecció de les dades personals de conformitat amb el REIAL DECRET 1720/2001, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Els serveis informàtics de la Universitat de Barcelona estableixen tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús o la alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari/ària  faciliti als serveis informàtics de la Universitat de Barcelona, sense perjudici de les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.