Toxicitat

Risc de toxicitat

Si tenim en compte totes dues variables fisicoquímiques que poden suposar un risc de toxicitat (amoni i nitrits) podem dir que, a trets generals, durant l’any 2020 es va observar un alt risc de toxicitat en punts de la conca del Besòs, del Foix i punts concrets de la conca del Llobregat i de Ter. No obstant això, a la majoria del territori trobem aigües sense gaire risc de toxicitat. A continuació es dóna més detall de cadascuna de les variables.


Amoni:

 Símbol

Concentració Amoni

Interpretació

  (mg N-NH4+/l)  
puntBlau

< 0.1

Aigües netes. Sense risc de toxicitat per als organismes.

puntVerd 0,1 - 0,4 Aigües on el risc de toxicitat pot ser significatiu depenent del pH i del temps de permanència.
puntGroc

0,5 - 0,9

Aigües amb risc de toxicitat si el pH és alt.

puntTaronja 1-4 Aigües que comporten un risc de toxicitat elevat per a moltes espècies, sobretot a pH > 8.
puntVermell > 4

Aigües amb un grau de toxicitat agut per als organismes.

puntNegre -

Sense dades

Pel que fa a les dades de la primavera del 2020, la majoria de punts del territori no presenten risc de toxicitat. De fet, no es va observar una molt alta concentració d’amoni (> 4 mg N-NH4+/l) en cap punt de mostreig.

No obstant això, sí que es van observar altes concentracions d’amoni (1 - 4 mg N-NH4+/l) en dos punts concrets de la conca del Besòs (Mogent i el mateix riu Besòs), la riera Foradada de la conca del Ter i en diversos punts de la conca del Foix (Llitrà, Vilobí i Foix). Destacar que un d’aquests punts de la conca del Foix correspon al Parc del Foix.

D’altra banda, s’observen concentracions moderades d’amoni (0,5 – 0,9 mg N-NH4+/l) en punts concrets de la conca del Besòs (Congost i Gallifa) i en el riu Anoia de la conca del Llobregat

Dels punts de la XPN estudiats, el que presenta un elevat risc de toxicitat per als organismes és el punt que pertany al Parc del Foix (F52). Aquest punt del riu Foix abans de l’embassament presenta concentracions altes tant d’amoni com de nitris.


Nitrits:

 Símbol

Concentració Nitrits

Interpretació

 

(mg N-NO2-/l)

 
puntBlau

< 0.01

Aigües netes. Sense abocaments propers.

puntGroc

0,01 - 0,1

Aigües amb risc de produir efectes tòxics per a alguns organismes.

puntVermell > 1

Aigües contaminades i amb un elevat risc de toxicitat per als organismes.

puntNegre -

Sense dades

Els nitrits són una forma nitrogenada molt tòxica per la majoria d’organismes aquàtics i solen ser un bon indicador d’abocaments propers d’aigües residuals.

Pel que fa a les dades de primavera de 2020, tot i que en general trobem aigües sense risc de toxicitat, es va detectar una alta concentració de nitrits (> 0.1 mg N-NO2/l) a diversos punts de la conca del Besòs (Congost i Gallifa), punts concrets de l’Anoia a la conca del Llobregat, un parell de punts de la conca del Ter (riera Major i Foradada) i diversos punts de la conca del Foix (Llitrà, Vilobí i Foix). Destacar que, en el cas dels punts de la conca del Foix, trobem un increment respecte als valors de les mitjanes històriques.

Tot i que, en general, els punts de mostreig dins de la XPN no tenen altes concentracions de nitrits, sí que en trobem en el punt situat dins del Parc del Foix (F52), fet que ens indica un risc de toxicitat alt i, en aquest cas, que l’origen sigui d’aigua residual que estigui circulant per aquest riu.