El seguiment de la biodiversitat a llarg termini

Els ecosistemes mostren canvis al llarg del temps, alguns dels quals són d’origen natural, mentre que d’altres són induïts o produïts directament per l’ésser humà. Conèixer els canvis al llarg del temps no tan sols és útil en l’estudi del funcionament de les comunitats naturals i ecosistemes, aspecte objecte de la disciplina d’ecologia, sinó que és fonamental per a gestionar de forma sostenible els recursos naturals. En aquest sentit, conèixer els factors responsables dels canvis i les seves dinàmiques ens permet fer prediccions en el futur de l’estat dels ecosistemes i dels seus elements en escenaris concrets i, per tant, poder avançar-nos de forma eficient en la seva gestió i conservació.

Per tal de conèixer aquests canvis, treballem en la creació d’indicadors a nivell d’espècie, d’hàbitat, processos ecològics i factors de canvi per a l’establiment de seguiments a llarg termini, així com l’elaboració de protocols estandarditzats per a la seva realització. Aquests seguiments han de permetre adquirir informació quantitativa i qualitativa de l’estat de biodiversitat, de tal manera que pugui comparar-se en l’espai i en el temps i ser informatius del canvis que es donen en els ecosistemes. D’aquesta manera es pot predir com poden afectar els canvis futurs en la biodiversitat i els ecosistemes, i així obtenir coneixement ecològic clau per a establir polítiques de gestió sostenible dels recursos naturals.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest