Anàlisi de viabilitat de poblacions i causes de mortalitat

Les poblacions animals no són estàtiques, sinó que varien amb el temps a causa dels naixements, de les morts i del moviment dels individus. En el cas d’espècies amenaçades, el seguiment anual de les poblacions, juntament amb el marcatge de polls amb anelles de lectura a distància per al seu posterior reavistament, permet obtenir informació com ara el nombre d’individus que conformen la població, la supervivència dels individus i la productivitat, és a dir, el nombre de polls que volen per parella. Amb aquesta informació es pot elaborar el que es coneix com a Anàlisi de Viabilitat de Poblacions (AVP), un conjunt de models demogràfics que permeten comprendre el funcionament de la població, realitzar prediccions de futur sobre com pot evolucionar la població segons diferents escenaris i així poder prendre les mesures de conservació més adients.

Alguna d’aquestes mesures pot ser actuar sobre les causes de mortalitat. Per fer-ho, primer cal conèixer quines són aquestes causes. Per a l’estudi de les causes de mortalitat partim bàsicament de la recopilació d’informació d’individus trobats morts o ferits. Aquesta informació, però, pot estar esbiaixada pel fet que la probabilitat de trobar un cadàver és diferent en funció de la causa que hagi provocat la mort. El marcatge d’individus amb anelles de lectura a distància i el seu posterior reavistament, conjuntament amb complexos models estadístics anomenats models multiesdeveniment, permeten corregir aquests biaixos.

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest