Afegeix un nou comentari

Fortalesa i èxit: resultats d'una biblioteca ben dotada

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Asunción Trenor
Biblioteca General
Universitat Politècnica de València
 

Tenopir, Carol; Volentine, Rachel; King, Donald W. (2012). UK Scholarly Reading and the Value of Library Resources: Summary Results of the Study Conducted Spring 2011. February 1, 2012. [London]: JISC collections; [Knoxville, TN] : Center for Information and Communication Studies
University of Tennessee, 2012. 138 p.
<http://www.jisc-collections.ac.uk/Documents/Reports/UK%20Scholarly%20Reading%20and%20the%20Value%20of%20Library%20Resources%20Final%20Report.pdf>. [Consulta: 04/07/2012].

Recull els resultats d'un projecte de 6 universitats britàniques que mesura el valor de l'ús de les publicacions acadèmiques. Es demostra que una biblioteca ben dotada té efectes sobre la fortalesa i l'èxit de la institució.

La metodologia emprada es basa en una enquesta que realitza dos tipus de preguntes: les relatives als lectors (edat, gènere, nombre de subscripcions personals, percentatge de temps emprat en diferents activitats...) i les relatives a la lectura (l'última lectura, fonts, temps emprat ...) arribant als següents resultats:

La major part del temps els acadèmics llegeixen documents relacionats amb la seva investigació (en un 74.3%): La majoria són articles de revista en suport electrònic (un 94%), evitant així la visita a la biblioteca. D'altra banda la biblioteca NO és la principal subministradora de llibres: no satisfà les necessitats dels usuaris en la provisió de llibres. Aquests es llegeixen en un 57.6% per a investigació i en un 27.6% per a docència. I, com a novetat, les xarxes socials comencen utilitzar-se per l'obtenció d'informació encara com "un suplement" ja que no es consideren vehicles seriosos per a la difusió de la informació científica.

La documentació en suport electrònic es descarrega i imprimeix per llegir en un 40.9% dels casos. Només en un 0.7% es llegeix en dispositiu mòbil, tauleta o lector.

Els usuaris que més llegeixen són menors de 30 anys, pel que fa a disciplines: els relacionats amb medicina i ciències de la salut. La lectura d'articles ha augmentat molt des 1977 (de 150 a l'any a més de 250 actualment) i solen tenir una "antiguitat" de 18 mesos màxim. Però els que empren més temps en lectura de llibres són els d'Humanitats.

Els articles es descobreixen desprésde cerques en bases de dades o per cites en lectures realitzades. Els llibres per recomanació d'un col·lega o també després d'una recerca. Es llegeixen encara pocs llibres electrònics tot i que el 65% del personal i/o alumnes de les institucions han llegit algun llibre-e, encara que fos per distracció, i d'aquesta quantitat el 51.9% provenia de les biblioteques. La primera font alternativa per obtenir un llibre seria visitar una altra biblioteca, gairebé seguit per comprar una còpia personal. En el primer supòsit s'opta gairebé sempre pel "préstec interbibliotecari".

La majoria considera que els llibres són molt importants (més del 50% dels que troben a la biblioteca són molt importants o essencials).

Altres lectures com ara Conference Proceedings, documents governamentals, revistes de propaganda, blocs, diaris, "altres"- s'inclouen les patents- s'obtenen generalment via web o comprant-lo però NO a través de la biblioteca. Cal destacar que un 42.5% no estan interessats en aquest tipus de material.