Avançant cap a un entorn de llibres digitals plenament accessibles

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Mireia Pérez Cervera
Directora de Desenvolupament de Biblioteca
Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)


Accessible e-books resource guide (2023). [Toronto]: Humber. 32 p. Precedeix el títol: Making Accessible Books. Disponible a: <https://makingaccessiblebooks.ca/modules/04/transcript/English/EBook_Guide_Final_2022.pdf >. [Consulta: 06/03/2023].


El concepte d’accessibilitat, entesa com el grau en el qual les persones poden utilitzar un objecte, visitar un lloc o accedir a un servei, independentment de les seves capacitats tècniques, psíquiques o físiques, troba el seu àmbit d’aplicació també en l’entorn del llibre digital. La implementació de funcionalitats, tecnologies i desenvolupaments que permetin la millora de la lectura en format digital a les diverses capacitats tècniques, físiques o psíquiques dels lectors és un repte que cal superar per garantir la plena accessibilitat dels llibres i la millora de la satisfacció del conjunt d’usuaris de les biblioteques.

La Guia de recursos per a llibres-e accessibles és el resultat d'un exercici coral realitzat per diverses entitats estretament vinculades a l’entorn del llibre digital (AccessiblePublishing.ca, Book Industry Study Group (BISG), Accessible Books Consortium, Experimentation Project for Accessible Publishing: Publisher Workflows and E-book Accessibility Report, DAISY Accessible Publishing Knowledge Base) que pretenen aportar llum i propostes sobre processos, recomanacions i pràctiques enfocades a la millora de l’accessibilitat del llibre digital. 

La Guia, elaborada al Canadà, té una voluntat eminentment pràctica i s’estructura en tres seccions principals, destinades cadascuna d’elles a tractar el repte de la incorporació de bones pràctiques per garantir l’accessibilitat dels llibres digitals des de tres perspectives diferenciades: 

El primer bloc de la Guia, dedicat a les bones pràctiques del llibre digital, aporta recomanacions treballades per dos organismes compromesos amb l'accessibilitat. D’una banda, Accessible Publishing.ca presenta un conjunt de 14 bones pràctiques de caire general posant èmfasi en qüestions com:

 • la flexibilitat dels formats líquids per a una millor navegació,
   
 • edició en EPUB3, basat en HTML5,
   
 • l’ús de descripcions textuals de forma generalitzada: en imatges, títols i sempre que sigui possible,
   
 • la incorporació de taules de continguts enllaçades als seus apartats,
   
 • l’ús correcte de les emfatitzacions i majúscules en títols de documents i correcte separació de cada secció de contingut,
   
 • la incorporació de metadades d'accessibilitat.

D’altra banda, The Book Industry Study Group (BISG) incorpora els punts més destacats de la seva BISG quick start guide to accessible publishing. Se centra a proporcionar pautes concises per a autors i editors que vulguin millorar l'accessibilitat dels seus continguts digitals. Es distingeixen punts clau a tenir en compte com ara:

 • la importància de l’estructura dels arxius textuals i de l’ús d’etiquetes HTML,
   
 • la qualitat de les metadades amb informació detallada del contingut,
   
 • la incorporació de numeracions de pàgines i la definició de la llengua emprada,
   
 • la creació d’etiquetes d’imatges amb descripcions alternatives (alt text) que permetin l’assistència de lectors de pantalla i tot tipus de dispositius,
   
 • la incorporació de subtítols, descripcions d’àudio i transcripcions en els continguts audiovisuals,
   
 • la incorporació de l’accessibilitat en el conjunt de processos editorials.

El segon eix del document fa èmfasi en els processos d’edició dels llibres digitals i facilita un breu compendi de recomanacions per a editors, basat en el document Experimentation Project for Accessible Publishing: publisher workflows and ebook accessibility report que pretenen millorar l’accessibilitat dels seus títols mitjançant l'estandardització i l’optimització del seus fluxos de treball. Es presenten cinc factors clau a tenir en compte:

 1. La implementació de l’accessibilitat en els processos d’edició, des d’un inici, permet la creació de llibres nascuts doblement digitals i accessibles.
   
 2. Cal incorporar els requeriments d’accessibilitat a tota la documentació interna (pels autors, descripció de fluxos d’edició, plantilles, etc.).
   
 3. Cal comunicar les bones pràctiques a tots els implicats en els processos de producció d’un llibre digital.
   
 4. Valorar la incorporació de l’accessibilitat com un valor fonamental en la producció i difusió dels continguts, fent palès el compromís.
   
 5. Establir contacte amb experts de l’accessibilitat per la resolució de dubtes i problemes i assessorament.

El tercer bloc de la Guia se centra en l’accessibilitat centrada en el tractament de les imatges. El document presenta la millora de l’accessibilitat de les imatges com un bon punt de partida per a l’adaptació de requisits d’accessibilitat ja que la incorporació de textos descriptius millora substancialment la lectura de persones invidents. La utilització de textos alternatius (alt text), descripcions llargues o detallades i l’ús de subtítols, en constitueixen els seus pilars. Aquest apartat es complementa amb una selecció de la Guide to image descriptions.

Finalment, el document incorpora un qüestionari pràctic en forma de llista breu per facilitar la validació de la qualitat de l’accessibilitat d’un llibre digital i afegeix un extens glossari a mode de colofó.

La millora de l’accessibilitat del llibre digital hauria de ser presa en compte com una qüestió de responsabilitat social i de democratització de l’accés al coneixement a tots els lectors, independentment de les seves condicions físiques. 

En l’àmbit europeu, a més, la seva aplicació s’emmarca en un marc legal concret. El març del 2019, just un any de l’inici de la pandèmia, el Parlament Europeu va aprovar a través de l’European Accessibility Act, la Directiva de la UE 2019/882 sobre l’accessibilitat que estableix, entre d'altres, que tots els llibres electrònics publicats a partir del setembre del 2020 havien de complir un seguit de requisits d’accessibilitat establerts a la norma EN 301 549. S’ha establert un període transitori per tal que tots els implicats puguin adaptar-se als nous requeriments i, en aquest sentit, la Guia d’accessibilitat que acabem de comentar és una excel·lent proposta perquè editors, autors i, en definitiva, tot el món de la publicació faci els deures abans del 2025 (data límit per a la implementació de la Directiva).

Des del punt de vista de les biblioteques, la millora de l’accessibilitat dels llibres digitals sens dubte tindrà un impacte positiu en la satisfacció dels usuaris. Esperem que aquestes millores s'estenguin de forma efectiva a les eines de lectura de continguts digitals, com ara DRM (digital rights management) i visors de plataformes de tot tipus que, sovint, encara són deficients en qüestions tecnològiques molt més simples.

© Imatge inicial de Mohamed Hassan a Pixabay