Com utilitzen els e-books els universitaris finlandesos i els seus professors?

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Blanca Rodríguez Bravo
Universidad de León


Mikkonen, Paula; Peltonen, Lina. (2016). E-book survey for higher education students and teachers in Finland. [Helsinki]: National Library of Finland, FinElib. Disponible en: <https://www.kiwi.fi/download/attachments/57247727/FinELib_ebook_survey_H.... [Consulta: 24/03/2017].


El 2016, la Biblioteca Nacional de Finlàndia va dirigir una enquesta als estudiants i als professors d’universitat amb la finalitat de conèixer la utilització dels e-books a les biblioteques dels seus centres. La investigació formava part d’un projecte del consorci FinELib l’objectiu del qual era incrementar la disponibilitat de manuals en format electrònic a les universitats i politècnics.

L’informe resultant presenta dades d’indubtable interès per conèixer l’actualitat de la integració i la utilització dels llibres electrònics a l’ensenyament universitari. Els resultats mostren que la reticència inicial a deixar de banda el format paper es va superant i que, per bé que amb lentitud, la transició al format digital va fent camí.

El text, breu i concís en la lectura dels resultats obtinguts, conté més gràfics que text i presenta al final, com a annex, els dos qüestionaris utilitzats per a la investigació, el que es va adreçar als estudiants i el que van respondre els professors.

Les preguntes plantejades en els qüestionaris anaven encaminades a determinar:

  • Si els estudiants i els professors han llegit, dut en préstec o adquirit e-books amb la finalitat d’utilitzar-los per a l’estudi o per a la docència.
     
  • En cas afirmatiu, quin instrument s’ha emprat per accedir al seu contingut, si el seu ús ha resultat beneficiós per a la tasca escomesa o si s’han trobat algun obstacle: disponibilitat, usabilitat, ergonomia, etc.
     
  • Els enquestats van ser preguntats sobre quin tipus de llibres electrònics consideraven útils per al procés d’aprenentatge.
     
  • Així mateix, es va preguntar als estudiants quant de temps dedicaven a la lectura d’e-books.

En total, van respondre el qüestionari 1.889 estudiants i 459 professors. Les respostes mostren que els professors i els estudiants que van contestar tenen una experiència considerable en l’ús d'e-books. La majoria dels professors (78 %) i dels estudiants (77 %) han llegit e-books destinats a l’aprenentatge.

Igualment, el 65 % dels professors han utilitzat e-books a classe i un de cada cinc els empra amb freqüència. Els docents es mostren favorables a l’adquisició de manuals en format electrònic per la seva disponibilitat en qualsevol moment i la seva possibilitat de ser usats per diversos interessats simultàniament. Pel que fa als estudiants, dos terços dels qui van respondre el qüestionari consideren que la lectura d’e-books repercuteix beneficiosament en els seus estudis.

Les biblioteques acadèmiques finlandeses són el canal primordial per accedir als manuals electrònics. En aquest punt, cal recalcar que aquestes biblioteques estan excepcionalment dotades i disposen de nombroses còpies dels llibres requerits pels estudiants per al seu aprenentatge. Així, la meitat (49 %) dels estudiants han tret en préstec e-books amb una finalitat d’estudi. En el cas dels professors, un 44 % s’ha endut en préstec manuals electrònics i el 29,2 % monografies.

No obstant, l’informe incideix en la necessitat que les biblioteques segueixin promocionant la seva col·lecció d’e-books i facilitant el seu accés, donat que la meitat dels estudiants manifesten tenir dificultats per localitzar-los i utilitzar-los. Les respostes que assenyalen aquesta problemàtica apunten a la seva disponibilitat, al fet que no sempre es pot escollir un format electrònic del contingut cercat, a complicacions amb els requisits tecnològics per al seu accés i a la seva usabilitat.

Els estudiants consideren desitjable poder descarregar els llibres al seu ordinador personal i tenir la possibilitat de subratllar i anotar. La preferència per aquest dispositiu també està generalitzada entre el professorat. La tauleta és el següent dispositiu lector escollit. No obstant, es mencionen encara problemes ergonòmics respecte de la lectura en pantalla per la qual cosa només una mica més d’una tercera part dels qui contesten el qüestionari afirmen que prefereixen llegir en un dispositiu electrònic en lloc d’en paper. Amb tot, només el 43 % dels estudiants continuarà seleccionant llibres impresos en el futur si disposa de còpia electrònica.

Es va sol·licitar també el parer d’estudiants i professors sobre com haurien de ser els e-books per donar suport adequadament a l’aprenentatge. Les respostes incideixen en la necessitat que es publiquin més llibres en format electrònic i en què es tinguin disponibles còpies suficients de cadascun. Així mateix, es posa l’accent en la seva usabilitat. Els llibres electrònics hauran d’estar accessibles fàcilment i ràpida, disposar de funcionalitats de navegació adequades i d’una taula de continguts que faciliti la localització dels continguts requerits eficaçment.