European Data Portal

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Andreu Sulé
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


El novembre de 2015, a iniciativa de la Comissió Europea, es va publicar l’European Data Portal, un portal que recol·lecta les metadades de la informació del sector públic (també coneguda com a dades obertes de l’Administració o open government data) disponible en els portals públics dels països europeus1. L’objectiu últim del portal és esdevenir una eina útil per al desenvolupament econòmic, social i democràtic de la Unió Europea, tot fomentant “la lliure circulació de dades, la transparència i la competència lleial”.

Cal precisar que el portal no recull tota la informació del sector públic europeu, sinó únicament aquella recopilada, generada o finançada per organismes públics i que pot ser reutilitzada per a qualsevol finalitat i sense cap cost. S’han de complir les dues condicions, la qual cosa vol dir que hi ha dades del sector públic que no són obertes i que, per tant, no són al portal.

El projecte s’emmarca en el Digital Single Market, una estratègia que té com a objectiu assolir un mercat harmonitzat i integrat sense barreres entre els estats membres de la UE també pel que fa als béns i serveis en línia, és a dir, al món digital. Aquesta estratègia recolza en la Directiva sobre la reutilització de la informació del sector públic (2003, revisada el 2013), un marc legislatiu que encoratja els estats membres de la Unió a fer reutilitzable la major quantitat possible d’informació, i que des del 2013 inclou museus, arxius i biblioteques.

Abans d’entrar en més detall en les característiques de l’European Data Portal, cal precisar que aquest portal no és el mateix que l’European Union Open Data Portal. Tenen noms molt semblants, però el seu abast és diferent. L’European Union Open Data Portal (també conegut com a Open Data Europe Portal) conté informació i dades recollides i publicades per les institucions europees, no pas per les administracions públiques dels països, com és el cas de l’European Data Portal. Tot i això, aquest últim actualment també recol·lecta les metadades de l’European Union Open Data Portal.

El portal compta amb diferents seccions i funcionalitats2. En primer lloc, permet cercar i accedir a les dades mitjançant una cerca simple i una cerca avançada SPARQL (orientada al Web semàntic).

Addicionalment, ofereix un accés categoritzat a les dades per mitjà de 13 temes (d’un únic nivell jeràrquic):

També compta amb una secció (Providing Data) orientada als proveïdors de dades on s’explica què són les dades obertes i on es donen recomanacions per a la seva participació a l’European Data Portal.

Una altra secció molt interessant és Using Data on es descriu, d’una manera molt didàctica i gràfica, quins són els beneficis de les dades obertes de l’Administració des d’un punt de vista econòmic, social i democràtic. També inclou un apartat on s’explica què cal tenir en compte abans de fer servir dades obertes: clara definició de l’objectiu del projecte, identificació precisa de les dades necessàries per a assolir aquest objectiu, plena compressió de la llicència d’ús de les dades, correcta selecció del format dels fitxers, etc.

Una tercera secció (Library) està plenament dedicada a la formació. Aquí es poden trobar des de mòduls d'aprenentatge en línia sobre dades obertes fins a guies de formació, com també un recull bibliogràfic de publicacions, informes i projectes rellevants sobre la matèria.

Finalment, de la secció Data val la pena destacar l’apartat Metadata Quality on es pot consultar l’accessibilitat de les distribucions de cada un dels proveïdors (també anomenats “catàlegs”), la seva llegibilitat per màquina i la seva compatibilitat amb el perfil d’aplicació del Data Catalog Vocabulary (DCAT), que és l’esquema de propietats emprat per l’European Data Portal per descriure els conjunts de dades del sector públic.

Com a finestreta única de consulta i accés a la informació oberta del sector públic europeu, l’European Data Portal és una eina força interessant. Davant la alternativa de consultar un per un els diferents portals nacionals, regionals o locals, l’European Data Portal ofereix un servei amb un únic criteri de cerca, de representació dels resultats i d’accés a les dades. A més, gràcies al servei de traducció automàtica MT@EC, el portal ofereix als usuaris totes les metadades dels recursos traduïdes a l’alemany, a l’anglès, al castellà, al francès, a l’italià i al polonès, sigui quina sigui la seva llengua d’origen.

Tot i això, el portal pateix algunes de les mancances típiques dels serveis basats en la recol·lecció de metadades. En primer lloc, i tal com reflecteix l’informe general sobre Metadata Quality, la qualitat de les distribucions dista molt de ser homogènia, fet que resta potencialitat al portal: un 14 % dels conjunts de dades no són accessibles; un 56 % dels fitxers no són llegibles per màquina; únicament un 15 % de les distribucions segueixen el perfil d’aplicació del Data Catalog Vocabulary (DCAT). Per tant, queda molt recorregut en aquest sentit.

D’altra banda, tot i que la usabilitat del sistema es pot considerar bastant bona, la manca de vocabularis controlats comuns per a tots els proveïdors limita de vegades l’efectivitat de certes eines de cerca i recuperació. Aquest és el cas del filtre per etiquetes (tags) a la pantalla de resultats. Aquest filtre hauria de permetre limitar els resultats d’una cerca a una o més paraules clau representatives del contingut dels conjunts de dades. Però com que aquestes paraules clau són recol·lectades directament de les descripcions d’origen, ens podem trobar amb formes variants d’un mateix concepte, representacions en diferents llengües, etc. L’exemple que es mostra a continuació són els valors del filtre per etiquetes corresponent als resultats de la recuperació de tots els recursos pertanyents a la categoria “Energy”.

Com es pot comprovar, la llista de valors difícilment pot garantir un filtratge exhaustiu i precís per a qualsevol dels termes exposats.

En definitiva, podem dir que l’European Data Portal és un portal necessari i benvingut, però millorable, si bé cal reconèixer que a costa d’un esforç de coordinació entre els portals nacionals, regionals i locals europeus de dimensions més que considerables.

Bibliografia

Ramos Simón, Luis Fernando; Arquero Avilés, Rosario; Botezán, Iuliana; Cobo Serrano, Silvia; Sala Jiménez, Andrea; Sánchez Jiménez, Rodrigo; Valle Gastaminza, Félix del (2012). "De la reutilització d'informació del sector públic als portals de dades obertes a Europa". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 29 (desembre). http://bid.ub.edu/29/ramos1.htm. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2012.29.4


1Actualment, els 28 països de la Unió Europea juntament amb Islàndia, Liechtenstein, Moldàvia, Noruega, Sèrbia i Suïssa.

2Per a una anàlisi completa de les funcionalitats del portal vegeu Portal Version 1 - User Manual.